Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ ii – năm học 2017 – 2018


         

KHÓA

MÔN THI

Số

 tiết

ĐIỂM

LẦN 1

ĐIỂM

LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

Thực tập

 

- Thực tập sư phạm
- Thực tập tốt nghiệp
- Ấn tượng hội an

 

ĐẠI HỌC 8 ( GDTC)

HP lý luận TDTT

30

 HP lý luận TDTT

 

HP S.lý TDTT

30

 HP S.lý TDTT

 HP S.lý TDTT

HP Lý Thuyết C.ngành

45

 Bóng bàn
 Bóng đá
Cầu lông
Bơi lội
Thể dục
Vo 8/22

Võ cổ truyền
Bóng chuyền

Quần vợt

 Bóng đá

Bóng chuyền

ĐẠI HỌC 8 ( QLTDTT)

HP Khiêu vũ TT

30

 Khiêu vũ TDTT

 

HP tự chọn

30

 Quần vợt

 

HP Lý Thuyết C.ngành

45

 HP Lý Thuyết C.ngành

 

ĐẠI HỌC 8 ( HLTT)

HP lý luận & PPHLTT

30

 HP lý luận & PPHLTT

 

HP S.lý TDTT

30

  HP S.lý TDTT

 

HP Lý Thuyết C.ngành

45

 Bóng đá
Bóng chuyền

 

ĐẠI HỌC 9 ( GDTC)

Đường lối CM..

45

 Đường lối CM..
Đường lốiCM(ATHA)

BỔ SUNG ĐIỂM

 Đường lối

Q.lý HCNN&Q.lý.

30

 QLHCNN

 QLHCNN (ấn tượng hội an)

 

Y học TDTT

30

 Y học TDTT

 Y học

B.rổ

54

 Bóng rổ

 

C.lông

54

 C.lông

 

C.sâu HP5

81

 Thể dục

Cầu lông
Bóng chuyền
Điền kinh
Bóng rổ
Quần vợt
Bóng bàn
Bóng đá
Bơi lội

 

Bóng đá

Đá cầu* (ĐC/BS/CV)

54*

 Đá cầu
Đá cầu (ATHA)

Đá cầu 

Bắn súng*

54*

 Bắn súng

 Bắn súng

ĐẠI HỌC 9 (QỦAN LÝ)

Đường lối CM..

45

 Đường lối CM..

 

S.lý học TDTT

45

 S.lý học TDTT

 

L.luận & PP GDTC

45

 L.luận & PP GDTC

 L.luận & PP GDTC

Q.lý TT T.tích cao

30

 Q.lý TT T.tích cao

 

Môi trường&CN*

30*

 Môi trường

 

MarkettinhTT*

30*

 MarkettinhTT

 

Quần vợt*

54*

 Quần vợt

 

ĐẠI HỌC 9(HLTT)

Đường lối CM..

45

 Đường lối CM..

 

S.lý học TDTT

30

 S.lý học TDTT

S.lý học TDTT học bù

 S.lý học TDTT

Y học

30

 Y học

 

T.chọn và Đtạo VĐV

30

 T.chọn và Đtạo VĐV

 

Cầu lông

54

 Cầu lông

 

B.rổ

54

 

 

TT c.ngành 6

108

 Bóng chuyền
 Bóng đá

 Bóng chuyền
Bongda

Quần vợt*

54*

 Quần vợt

 Quần vợt

ĐẠI HỌC 10 ( GDTC)

Giáo dục học ĐC

30

 Giáo dục học ĐC

 

Giáo dục học TDTT

30

 Giáo dục học TDTT

 

Q.lý HCNN&Q.lýngành

30

 QLHCNN&QLN

 QLHCNN&QLN

Ngoại ngữ Cơ sở 3

30

 NNCS3

 Ngoại ngữ Cơ sở 3

PP NCKH

30

 PP NCKH

 

B.bàn

54

 Bóng bàn

 Bóng bàn

Bóng đá

108

 Bongda

 Bongda

C.sâu HP3

81

 Quần vợt
Võ 10/5
Cầu lông 
Bóng chuyền
Điền kinh
Bóng đá

Bơi lội

võ 

 Bóng chuyền

ĐẠI HỌC 10(QỦAN LÝ)

Tâm lý ĐC

30

 Tâm lý ĐC

 

Tâm lý học TDTT

30

 TamlyTDTT

 

Toán kinh tế

30

 Toán kinh tế

 

L.sử TDTT&L.sử Olympic

30

 L.sử TDTT&L.sử Olympic

 

Xã hội hóa TDTT

30

 

 

T.anh Chuyên ngành2

45

 NNCN2

 

Quản lý trí tuệ*

30*

 Quản lý trí tuệ

 

Q.trị nguồn nhân lực*

30*

 Q.trị nguồn nhân lực

 

Bóng bàn*

81*

 

 

ĐẠI HỌC 10 (HLTT)

Giáo dục học ĐC

30

 

 

Giáo dục học TDTT

30

 Giáo dục học TDTT

 Giáo dục học TDTT

Tư tưởng HCM

30

 Tư tưởng HCM

 

N.ngữ C.ngành

30

 N.ngữ C.ngành

 

Pháp luật ĐC

30

 Pháp luật ĐC

 

Đo lường TDTT

30

 Đo lường TDTT

  Đo lường TDTT

LL&PP HL thể thao 1

30

 LL&PP HL thể thao 1

 

Bóng đá

81

 Bóng đá

 Bongda

TT C.ngành 4

108

 Bóng đá

Bóng chuyền

Cầu lông

 

ĐẠI HỌC 11 (GDTC)

Những ng.lý CB2..

45

 Những ng.lý CB2..

Những ng.lý CB2..

 Những ng.lý CB2..

Ngoại.ngữ cơ sở 1

30

 Ngoại.ngữ cơ sở 1

 Ngoại.ngữ cơ sở 1

Tin học ĐC

30

 Tin học ĐC

 Tin học ĐC

Vệ sinh

30

 Vệ sinh

 Vệ sinh

Điền kinh 2

54

 Điền kinh2

 

Thể dục 2

54

 Thể dục 2

 Thể dục 2

Bơi lội 1

54

 Bơi lội 1

 

GDQP-AN

165

 

 

ĐẠI HỌC 11 (QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB2..

45

 Những ng.lý CB2..

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

60

 Ngoại.ngữ cơ sở1

 

Tin học ĐC

30

Tin học ĐC

 Tin học ĐC

Toán thống kê

30

 Toán thống kê

 

Luật TDTT

30

 Luật TDTT

 

Bơi lội

81

 Bơi lội

 

Đá cầu*

54*

 Đá cầu

 Đá cầu

GDQP-AN

165

 

 

ĐẠI HỌC 11 (HLTT)

 

 

 

 

 

 

 

Những ng.lý CB2..

45

 Những ng.lý CB2..

 Những Ng.lý CB2

Ngoại.ngữ cơ sở2

45

 Ngoại.ngữ cơ sở2

 Ngoại.ngữ cơ sở2

Q.lý HCNN&Q.lýngành

30

 Quản lý HCNN&QLCN

 QLHCNN&QLCN

Thể dục

81

 Thể dục 2

 Thể dục 2

XHH ĐC

30*

 XHH ĐC

 

Thể thao giải trí

30*

 

 

TTC.Ngành 2

108

 Cầu lông

Bóng chuyền
Bóng đá

 

GDQP-AN

165

 

 

 

 

 

 

 

Pháp Luật

QLHCNN

 

Pháp Luật

QLHCNN

 

  Pháp Luật   Pháp Luật

 
HỌC LẠI, HỌC GHÉP  HP S.lý TDTT    HP S.lý TDTT  
Anh văn 4   Anh văn 4  
     Bóng chuyền 3

Bóng chuyền 4

Bóng chuyền 5
 
 Đo Lường     Đo Lường  
 Lịch sử thể thao     Lịch sử thể thao  
 Tin học     Tin học  
 Quần vợt    Quần vợt

Quần vợt1
 
 CS câu lông    CS câu lông  
 Anh văn 1    Anh văn 1  
 Bóng bàn    Bóng bàn  
 Toán thống kê     Toán thống kê  
Sinh lý   Sinh lý  
 Thể dục    Thể dục  
Ng.ngữ cơ sở 3    Ng.ngữ cơ sở 3 Ng.ngữ cơ sở 3
 Cầu lông    Cầu lông  
 CS Bóng đá    CS Bóng đá  
  Nglý Mác -Lênin     Nglý Mác -Lênin  
 Pháp luật    Pháp luật  
 Bóng Bàn     Bóng Bàn  Bóng Bàn
 CS Bóng chuyền 1     CS Bóng chuyền 1  
 CS Bơi lội 1    CS Bơi lội 1  
PT Bóng chuyền   PT Bóng chuyền  
PT Thể dục 2   PT Thể dục 2  
 Cờ vua    Cờ vua  
       
 HỌC KỲ PHỤ     Thể thao trường học

Nghiên cứu khoa học

Đường lối

Tư tưởng HCM