Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh tuần 10 (từ ngày 09-15/10/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 10 (từ ngày 09-15/10/2017)
 

 

Sáng thứ 2 (ngày 09/10/2017) yêu cầu toàn thể Sinh viên của nhà trường tập trung vào lúc 6h30 tại nhà tập Bóng ném để Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018

(CBVC nhà trường thực hiện theo lịch Công tác tuần của nhà trường)

Khóa ĐH9QL:

           Bổ sung môn XHH TDTT tiết 7+8 thứ 5 phòng c103( từ tuần 10-12)

Khóa ĐH 10 HLTT:

1.Cắt giờ GTSP, giờ Toán thống kê

2.  bổ sung giờ học môn Tiếng việt TH tiết 1+2 thứ 6 phòng c202( từ tuần 10-12)

 

                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO