Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
phòng Đào tạo thông báo điểm 07 kỳ của khóa Đại học 8 (cập nhật đến ngày 16/4/2018)

Sau thời gian kiểm tra, đối chứng giữa sinh viên, các Khoa và Phòng Đào tạo, nay phòng Đào tạo thông báo điểm 07 kỳ của khóa Đại học 8 (cập nhật đến ngày 16/4/2018)

Điểm 7 kỳ của khóa Đại học 8: Xem tại đây

Danh sách các môn còn nợ: Xem tại đây