Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh tuần 11 (16-22/10/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 11 (từ ngày 16-22/10/2017)

 

 

Cắt giờ chiều thứ 4 để CBVC nhà trường tham dự hội nghị theo Kế hoạch.

 

Khóa ĐH8 GDTC:

          Chuyển giờ Võ lớp 8/14 tiết 1+2 thứ 2 sang học tiết 1+2 thứ 6 và lớp 8/17 từ tiết 1+2 thứ 2 sang học tiết 3+4 thứ 3 (từ tuần 11-12)

Khóa ĐH 9 GDTC: Cắt giờ GTSP (hoàn thành)

Khóa ĐH 9 Q.lý: Cắt giờ Tâm lý ĐC ( hoàn thành) và Bổ sung giờ Tâm lý học TDTT. Lịch học trên cơ sở của giờ Tâm lý ĐC.

Khóa ĐH 9 HLTT:     

Bổ sung giờ Lý luận & PPHL Thể thao HP2 tiết 5+6 thứ 2 và tiết 3+4 thứ 4 phòng a204

Khóa ĐH 10 GDTC:

1.Cắt giờ Tâm lý ĐC (hoàn thành) và Bổ sung giờ Tâm lý học TDTT, lịch học trên cơ sở của giờ Tâm lý ĐC

2. Cắt giờ Toán thống kê (hoàn thành)

Khóa ĐH10 QL:  Môn Gym học vào tiết 7+8 thứ 2 và thứ 5

Khóa ĐH 10 HLTT: Cắt giờ Tâm lý ĐC (hoàn thành) và Bổ sung giờ Tâm lý học TDTT. Lịch học trên cơ sở của giờ Tâm lý ĐC

 

Lưu ý:  khóa ĐH 10  tham gia học “ Tuần Sinh hoạt công dân”  theo kế hoạch đã thông báo

Tuần 11

(từ ngày

16-22/10/

2017

Đại học 10

(Từ lớp 10/1 đến lớp 10/4)

Từ tiết 1+2 ngày 16/10 đến hết tiết 7+8ngày 17/10/2017

Đại học 10

(Từ lớp 10/5 đến lớp 10/8 )

Từ tiết 1+2 ngày 18/10 đến hết tiết 7+8 ngày 19/10/2018

Địa điểm: tại Hội trường số 2  của nhà trường.

Sau thời gian học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”. Sinh viên học tập trở lại theo TKB đã thông báo.

 

                                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO