Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục
Tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tdtt đà nẵng

Xem lại đây: Download