Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Xem lại đây: Download