Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp và các khoản nợ của khóa đại học 7- 8

Đại học 8 GDTC: Xem tại đây
Đại học 8 HLTDTT: Xem tại đây
Đại học 8 QLTDTT: Xem tại đây
Đại học 7: Xem tại đây

Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu còn nợ các khoản, nhanh chóng thanh toán gấp để kịp có tên trong danh sách làm bằng tốt nghiệp.