Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
Danh sách sinh viên thôi học, nghỉ học, thu nhận lại năm học 2018-2019

HỌ TÊN

NGÀY SINH

Mã SV

LỚP

KẾT QUẢ

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ

Nguyễn Văn Giới

22/03/1992

10k9030083

10/02

Nghỉ học kỳ 1 

702

01/8/2018

Nguyễn Đình Nhật

08/9/1998

10k9030063

11/03

Thu nhận lại

703

01/8/2018

Huỳnh Thái Hà

09/9/1994

08k9111030

09/8

Thu nhận lại

704

01/8/2018

Nguyễn Đức Dương

09/10/1996

08k9110904

9/08

Thu nhận lại

750

01/8/2018

Nguyễn Quốc Mạnh

19/9/1996

08k9050641

9/02

Thu nhận lại

706

10/8/2018

Đỗ Tấn Trưởng

01/01/1993

11k2060187

11/1

Nghỉ học kỳ 1 

716

07/8/2018

Trần Đình Nam

23/11/1990

11k2060093

11/3

Chuyển chuyên sâu

717

07/8/2018

Buiò Thị Thu Hà

26/5/1999

11k2060632

11/1

Nghỉ học 1 năm

718

07/8/2018

 Un Thị Đại 24/11/1998  10k9080193  10/05   Thu nhận lại  719 07/8/2018 
Hồ Xuân Bách  01/8/1998  11k2060004   11/01  Chuyển chuyên sâu  740 15/8/2018 
Đinh Thị Hồng Diễm  15/12/1999  11k2060014  11/02  Chuyển chuyên sâu  740  15/8/2018 
Kiều Thị Phương Mai  25/02/1999  11k2060089  11/02  Chuyển chuyên sâu 740  15/8/2018 
Phùng Tấn Gia  23/4/1999  11k2060028  11/06  Chuyển chuyên sâu  740  15/8/2018 
Trần Thiện Dương  23/02/1997  10k9110254  11/06   Thu nhận lại  741 15/8/2018 
Nguyễn Xuân Phát  08/01/1999  11k2060109  11/02   Chuyển chuyên sâu  755 23/8/2018 
Đặng Thị Minh Thuý  06/9/1994  09k9030079  9/05   Thu nhận lại  756  23/8/2018
 Tăng Văn Nhật  10/6/1995  10k8030343  10/08  Thôi học  757  23/8/2018
 Nguyễn Ngọc Phước  11/7/1998  10k9040155  10/04  Thôi học  759  23/8/2018
 Tăng Văn Pháp  12/8/1992  10k8030345  10/8  Thôi học  758  23/8/2018
 Nguyễn Thị Thu Hà  20/8/1995  10k8030340  10/08  Thôi học  760  23/8/2018
 Võ Hoàng Vương Quốc  19/5/1994  08k9080845  9/07  Thôi học   854 29/8/2018 
 Lê Hồng Sơn  06/7/1997  09k9080232  9/07  Thôi học  853  29/8/2018
 Lê Thị Kiều Oanh  11/4/2000  12k2070130  12/05  Thôi học  852  29/8/2018
 Võ Duy Tín  14/10/1995  09k9040156  9/01  Thôi học  859  30/8/2018
 Vũ Khang  26/02/1997  09k9080184  9/07  Thôi học  860  30/8/2018
 Nguyễn Văn Huệ  02/02/1997  09k9080178  9/07  Thôi học  861  30/8/2018
 Nguyễn Thanh Hùng  28/04/1995  08k9080789  9/07  Thôi học  865  31/8/2018
 Phạm Thị Thuý Hạnh  13/4/1999  11k2060037  11/01  Nghỉ học kỳ 1  877  06/9/2018
 Nguyễn Tuấn Thanh  18/8/1999  11k9000214  11/02   Chuyển chuyên sâu  878  06/9/2018
 Vũ Thị Ly  02/02/1995  11k2060087 11/01   Nghỉ học kỳ 1  879 06/9/2018 
 Lò Thị Thanh  09/11/1997  11k2060153 11/01  Nghỉ học kỳ 1  880  06/9/2018 
 Vũ Văn Quân  19/8/1998  11k2060120  11/04  Thôi học  895  12/9/2018
 Võ Thành Nghĩa  10/01/1999  11k2060099  11/04  Thôi học  896  12/9/2018
 Zơ Râm Tiền Giang  17/5/1999  11k2060030  11/01  Thôi học  897  12/9/2018
 Nguyễn Trí Hoàng  08/9/1999  11k2060050  11/02  Thôi học  898  12/9/2018
 Đinh Sỹ Hùng  16/12/1999  11k2060054  11/02  Thôi học  899  12/9/2018
 Phạm Tiến Đạt  22/7/1999  11k2060022  11/01  Thôi học  900  12/9/2018
 Trần Vũ Nguyên  19/6/1999  11k2060103  11/04  Thôi học  901  12/9/2018
 Đặng Bảo Tài  04/6/1997  11k2060129  11/04  Thôi học  902  12/9/2018
 Huỳnh Đức Hải  31/01/1999  11k2060034  11/02  Thôi học  903  12/9/2018
 Bùi Văn Minh  15/4/1999  11k2060090  11/03  Thôi học  904  12/9/2018
 Brôl Khẩn  18/5/1998  11k2060072  11/03  Thôi học  905  12/9/2018
  Nguyễn Tuấn Khanh  07/2/1999  11k2060069  11/03  Thôi học  906  12/9/2018
 Hoàng Văn Cường  23/8/1998  11k2060011  11/01  Thôi học  907  12/9/2018
 Lương Thành Công  12/8/1999  11k92070219  11/08  Thôi học  908  12/9/2018
 Kiều Quốc Trung  12/7/1999  11k92070254  11/8  Thôi học  909  12/9/2018
 Trần Văn Cường  04/6/1999  11k92070220  11/8  Thôi học  910  12/9/2018
 Đào Thành Tiến  09/8/1999  11k9000211  11/7  Thôi học  911  12/9/2018
 Trần Xuân Định  03/6/1999  11k92070223  11/8  Thôi học  912  12/9/2018
 Mai Thị Huỳnh Như  09/6/1999  11k2060108  11/4  Thôi học  913  12/9/2018
 Lưu Đức Tuấn  03/6/1999  11k2060146  11/5  Thôi học  914  12/9/2018
 Zơ Râm Tường  21/5/1999  11k2060150  11/5  Thôi học  915  12/9/2018
 Trần Minh Thạch  07/12/1998  11k2060151  11/5  Thôi học  916 12/9/2018 
 Đặng Văn Phụng  10/01/1998  11k9000205  11/7  Thôi học  917  12/9/2018
 A Hoai  02/3/1999  11k2060048  11/2 Chuyển Khoá   918  12/9/2018
 Bùi Thanh Tân  20/01/1999  11k2060133  11/5  Chuyển Khoá   919  12/9/2018
 Phạm Đức Dương  10/10/1999  11k2060018  11/5  Chuyển Khoá   919  12/9/2018
 Trần Minh Huy  19/10/1999  11k2060059  11/2  Chuyển Khoá   919  12/9/2018
 Trương Xuân Phát Đạt 15/9/1999 11k2060021 11/8 Chuyển Khoá  919 12/9/2018
 Kiều Vũ  19/5/1997  09k9040207  9/04  Thôi học  943  21/9/2018
 Lê Thanh Lâm  06/10/1996  09k9030068  9/5  Thôi học  944  21/9/2018
 Trang Thanh Anh Vũ  23/02/1997  09k9040209  9/4  Thôi học  945  21/9/2018
 Nguyễn Văn Ngoan  08/4/1999  11k2060100  11/4  Chuyển Khoá   946  21/9/2018
 Huỳnh Thiên Quốc  13/4/2000    12/6  Thôi học  958  27/9/2018
 Nguyễn Quốc Anh  18/2/2000    12/1  Thôi học  959  27/9/2018
 Phan Sỹ Gia Huy  24/10/1999  11k2060058  11/02   Thôi học  1040  11/10/2018
 Alung Trung  02/02/1998  11k2060181  11/06  Thôi học  1041  11/10/2018
 Nguyễn Văn Ngoan  13/4/1999  11k2060100  12/3  Nghỉ học kỳ 1  1042  11/10/2018
 Võ Trần Chí Quang  01/01/1999  11k2060116  11/4  Thôi học   1045  12/10/2018