Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
Kết quả thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Kết quả thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh khoá ngày 13/10/2018: Xem tại đây
kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khoá ngày 13&14/10/2018: Xem tại đây