Bài viết Tin tức hoạt động Thông báo
Về việc thu học phí

THÔNG BÁO

Về việc phối hợp thu học phí và biên chế lớp tín chỉ

(học kỳ II, năm học 2019 - 2020)

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020; đồng thời để thực hiện đồng bộ công tác tổ chức đào tạo; Hiệu trưởng nhà trường thông báo thực hiện phối hợp thu học phí và biên chế lớp tín chỉ trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Mức thu học phí:

STT

Ngành đào tạo

Đơn giá (đồng/tín chỉ)

Đại học 10

Đại học 11

Đại học 12

Đại học 13

1

Giáo dục thể chất

340.000

330.000

351.000

332.000

2

Quản lý TDTT

340.000

310.000

348.000

332.000

3

Huấn luyện TDTT

310.000

330.000

326.000

354.000

2. Công tác phối hợp:

- Thời hạn hoàn thành việc thu, nộp học phí:

+ Sinh viên khóa ĐH10 hoàn thành học phí trước 15h ngày 13/01/2020. Nếu không hoàn thành học phí sẽ không được đi thực tập cuối khóa.

+ Các khóa còn lại hoàn thành học phí trước 15h ngày 06/02/2020.

- Bộ phận Tài vụ chuyển toàn bộ danh sách sinh viên nộp học phí cho phòng ĐT, QLKH&HTQT:

+ Khóa ĐH10 vào lúc 15h ngày 14/01/2020.

+ Các khóa còn lại vào lúc 15h ngày 07/02/2020.

- Phòng ĐT, QLKH&HTQT chuyển danh sách lớp tín chỉ lên website của Trường ngày 08/02/2020.

- Từ ngày 10/02/2020 các đơn vị và giảng viên tham gia giảng dạy các khóa sử dụng danh sách lớp tín chỉ được cập nhật trên website để quản lý quá trình học tập của sinh viên trong học kỳ II năm 2019 - 2020 theo quy định.