Bài viết Sinh viên Danh sách SV cấp bằng TN
Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (các khóa ĐH 7, ĐH 8, ĐHLT 8, ĐH 9, ĐH 10)

ĐH 7 Xem tại đây
ĐH 8 Xem tại đây
ĐHLT 8 Xem tại đây
ĐH 9 Xem tại đây
ĐH 10 Xem tại đây