Bài viết Tin tức hoạt động Thông báo
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp
 1. Hướng dẫn do BTC TƯ phát hành. Xem tại đây  
 2. Hướng dẫn do Quận ủy Thanh Khê phát hành. Xem tại đây  
 3. Hướng dẫn năm 2020 của Đảng ủy nhà trường. Xem tại đây  
 4. Mẫu 1: Báo cáo kiểm điểm tập thể. Xem tại đây 
 5. Mẫu 2a: Kiểm điểm cá nhân công chức. Xem tại đây
 6. Mẫu 2b: Kiểm điểm cá nhân viên chức. Xem tại đây
 7. Mẫu 2d: Kiểm điểm cá nhân không phải là CBCCVC. Xem tại đây
 8. Mẫu 3: Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú. Xem tại đây
 9. Mẫu 4: Phân loại đảng viên ở chi bộ. Xem tại đây
 10. Mẫu 5: Nhận xét dành cho cán bộ cấp phó phòng trở lên. Xem tại đây
 11. Mẫu 6: Tổng hợp đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Xem tại đây
 12. Mẫu 7: Phiếu đề nghị phân loại mức chất lượng của chi, đảng bộ. Xem tại đây
 13. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên. Xem tại đây
 14. Phụ lục nhân diện 27 biểu hiện suy thoái. Xem tại đây