Bài viết Ngành Quản lý TDTT Chương trình môn học Ngành
Chương trình môn học Ngành


Tên môn học

Chương trình
môn học

Đề cương
chi tiết

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

Các môn lý luận chính trị

 

 

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 TẢI

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

 

Khoa học xã hội

 

 

1. Pháp luật đại cương

 

 

2. Quản lý hành chính Nhà nước

 

 

Nhân văn - Nghệ thuật

 

 

1. Tiếng Việt thực hành

 

 

2. Giáo dục đại cương

 

 

3. Tâm lý học đại cương

TẢI 

 

4. Âm nhạc vũ đạo

 

 

Tự chọn:

 

 

1. Cơ sở văn hoá Việt Nam

 

 

2. Môi trường và con người

 

 

Ngoại ngữ

 

 

1. Ngoại ngữ cơ sở 1

 

 

2. Ngoại ngữ cơ sở 2

 

 

3. Ngoại ngữ cơ sở 3

 

 

4. Ngoại ngữ chuyên ngành 1

 

 

5. Ngoại ngữ chuyên ngành 2

 

 

Toán - Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường

 

 

1. Toán thống kê

 TẢI

 

2. Tin học đại cương

 

 

Giáo dục quốc phòng – an ninh

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

Bắt buộc:

 

 

1. Tâm lý học TDTT

 

 

2. Giáo dục học TDTT

 

 

3. Giải phẫu

 

 

4. Sinh hoá TDTT

 

 

5. Sinh cơ

 

 

6. Sinh lý vận động

 

 

7. Sinh lý học TDTT

 

 

8. Y học TDTT

 

 

9. Xoa bóp và thể dục chữa bệnh

 

 

10. Giao tiếp sư phạm

 

 

11. Phương pháp NCKH TDTT

 

 

12. Lý luận TDTT

 

 

13. Phương pháp GDTC

 

 

14. Đo lường thể thao

 TẢI

 

15. Toán kinh tế

 TẢI

 

16. Văn bản lưu trữ

TẢI 

 

17. Lý luận và phương pháp môn Điền kinh

 

 

18. Lý luận và phương pháp môn Thể dục

 

 

19. Lý luận và phương pháp môn Bơi lội

 

 

20. Lý luận và phương pháp môn Bóng đá

 

 

21. Lý luận và phương pháp môn Cầu lông

 

 

22. Lý luận và phương pháp môn Bóng chuyền

 

 

23. Lý luận và phương pháp môn Bóng bàn

 

 

24. Lý luận và phương pháp môn Bóng rổ

 

 

25. Lý luận và phương pháp môn Võ thuật

 

 

Tự chọn:

 

 

1. Lý luận và phương pháp môn Quần vợt

 

 

2. Lý luận và phương pháp môn cờ vua

 

 

3. Lý luận và phương pháp môn Đá cầu

 

 

4. Lý luận và phương pháp môn Bắn súng

 

 

5. Lý luận và phương pháp môn Bóng ném

 

 

Kiến thức ngành

 

 

Bắt buộc:

 

 

1. Khoa học quản lý

 TẢI

 

2. Tâm lý học quản lý

  TẢI

 

3. Quản lý TDTT quần chúng

 TẢI 

 

4. Quản lý TDTT thành tích cao

 TẢI

 

5. Quản lý báo chí và truyền thông thể thao

 TẢI

 

6. Quản lý TDTT giải trí

 TẢI

 

7. Kinh tế TDTT

 TẢI

 

8. Kế hoạch hoá TDTT

 TẢI

 

9. Marketing thể thao

 TẢI

 

10. Xã hội học TDTT

 TẢI

 

11. Tổ chức thi đấu thể thao

 TẢI

 

12. Luật Thể dục thể thao

  TẢI

 

13. Tin học trong quản lý

 TẢI 

 

14. Quản lý trí tuệ

  TẢI

 

Tự chọn:

 

 

1. Quản lý sân bãi, công trình TDTT

  TẢI

 

2. Quản lý quan hệ quốc tế TDTT

 

 

Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

 

 

1. Thực tập cơ sở

 

 

2. Thực tập nghiệp vụ

 

 

3. Khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp

 

 

Tổng khối lượng kiến thức chương trình