Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 8/2012

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHÍNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC TÍNH TÍCH CỰC TỰ CHỦ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ThS. Phan Thành Nam
   TS. Đặng Quốc Nam

2

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

   Bùi Thị Hoa
P. Công tác sinh viên

3

SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2011)

Phạm Thị Thanh Thúy
Bộ môn LLCT

4

XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC VÀ XEMINA CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG (phần 1)

ThS. Nguyễn Thị Thú -
ThS. Nguyễn Thị Hùng - Nguyễn Thị Thảo

5

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG

ThS. Phan Thị Dịch
Phòng QLKH&HTQT

6

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL HỖ TRỢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở CẤP KHOA, BỘ MÔN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ThS. Trương Thái – 
Trần Thị Kiêm Anh
Phòng Thanh tra Khảo thí

7

TÌM HIỂU VỀ TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP MÔN GIAO TIẾP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ThS. Phùng Thị Cúc 
Bộ môn LLCN
SV. Nguyễn Văn Đào