Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [ Xem tiếp ]

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nội dung sau đây: [ Xem tiếp ]

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, viên chức. [ Xem tiếp ]

Bộ GD&ĐT hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN; các trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viện thực hiện nhiệm giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) năm học 2013-2014 như sau: [ Xem tiếp ]

Bộ GD&ĐT chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014 như sau: [ Xem tiếp ]

Nội dung phòng, chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. [ Xem tiếp ]

Chỉ thị sửa đổi, bổ sung một số điều về MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 [ Xem tiếp ]

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân [ Xem tiếp ]