Danh sách sinh viên đăng ký môn học kỳ I năm học 2019-2020 [ Xem tiếp ]

Lịch học Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học [ Xem tiếp ]

 

                                         THÔNG BÁO LỊCH THI Lần 2       

          Thông... [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO (05-08-2019)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ Bổ sung tuần 51 [ Xem tiếp ]

TKb học kỳ phụ Bổ sung từ tuần 49(08-14/7/2019) [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 48 [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 46 ( từ ngày 17/6/2019 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 45( 10/6/2019) trở đi [ Xem tiếp ]