Phòng Đào tạo thông báo TKB KHÓA ĐH 11 ( 25-30/9/2015) và khóa Đh8 học tuần SHCD theo thông báo [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 7 (từ ngày 18-24/9/2017) khóa Đại học 11 và Kế hoạch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 6 (11-17/9/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 5-8 ( từ ngày 04/9-30/9/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB tuần 4 (từ ngày 28/8-03/9/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 4 và lịch thi lại lần 2 môn Bóng bàn và HP1 thể dục (trong học kỳ phụ) [ Xem tiếp ]

Bộ môn thể thao dưới nước thông báo Lịch thi lần 2 học lại [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 2 (ngày 14 - 19/8/2017) và lịch thi lại lần 2 các học phần trong Học kỳ phụ 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB thi lại lần 2 của HKII năm học 2016-2017 ( từ ngày 31/7-05/8/2017) + TKB từ tuần 1 đến Tuần 4 HKI năm học 2017-2018 ( từ ngày 07/8-01/9/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu ( Bổ sung) Học kỳ phụ từ tuần 49 -53 ( từ 10/7/2017 -6/8/2017) và Danh sách lớp học [ Xem tiếp ]