Thông báo điều chỉnh TKB tuần 13 (từ ngày 02-07/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo Về việc điều chỉnh TKB tuần 12 (từ ngày 26-31/10/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 11 đến tuần 14 (Từ ngày 19/10-15/11/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 9 (từ ngày 05-11/10/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 8 (từ ngày28/9-04/10/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo kế hoạch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2015-2016. [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 7 đến tuần 10 (Từ ngày 21/9 - 18/10/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo cắt giờ học [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 5 (từ ngày7-13/9/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu điều chỉnh tuần 4 (31/8-02/9/2015) [ Xem tiếp ]