Lich học bù TKB tuần 19 của Bộ môn Bóng Đá (Từ ngày 14-19/12/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 19 (Từ ngày 14-20/12/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo về học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

Lịch học bù TKB tuần 17 của Bộ môn Bóng chuyền [ Xem tiếp ]

Thông báo đăng ký học lại cho sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 17 ( Từ ngày 30/11-05/12/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 16 (từ ngày 23-28/11/2015) [ Xem tiếp ]

Lich học bù TKB tuần 16+17 của môn Công tác đoàn đội [ Xem tiếp ]

Lịch học bù TKB tuần 15 của Bộ môn Bóng chuyền (Từ ngày 16-22/11/2015) [ Xem tiếp ]