TKB tuần 20+TKB thi lần 2 Trong tuần 20+ TKB từ tuần 02-06 khóa ĐHLT+TKB học lại từ tuần 20 trở đi [ Xem tiếp ]

TKB tuần 19+ TKB tuần 1 khóa ĐHLT [ Xem tiếp ]

TKB tuần 18( từ ngày 03-08/12/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 17 ( từ ngày 26/11-02/12/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 16 ( từ ngày 19-25/11/2018)+ TKB học lại từ tuần 16 trở đi [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 15 + TKB học lại từ tuần 15 trở đi ( từ ngày 12/11/2018) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 14(05-11/11/2018) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 13+ TKB học lại từ tuần 13 ( từ ngày 29/11 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 12+ kế hoạch thi học phần HK1+TKB học lại khóa 8 từ tuần 12( từ ngày 22/10 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 11-15 ( từ ngày 15/10-18/11/2018) và TKB khóa ĐH8 Học lại [ Xem tiếp ]