Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 4 và lịch thi lại lần 2 môn Bóng bàn và HP1 thể dục (trong học kỳ phụ) [ Xem tiếp ]

Bộ môn thể thao dưới nước thông báo Lịch thi lần 2 học lại [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 2 (ngày 14 - 19/8/2017) và lịch thi lại lần 2 các học phần trong Học kỳ phụ 2016-2017 [ Xem tiếp ]

TKB thi lại lần 2 của HKII năm học 2016-2017 ( từ ngày 31/7-05/8/2017) + TKB từ tuần 1 đến Tuần 4 HKI năm học 2017-2018 ( từ ngày 07/8-01/9/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu ( Bổ sung) Học kỳ phụ từ tuần 49 -53 ( từ 10/7/2017 -6/8/2017) và Danh sách lớp học [ Xem tiếp ]

TKB HỌC KỲ PHỤ CHÍNH THỨC NĂM 2016-2017 ( TH+LT) VÀ DANH SACH SV CHÍNH THỨC THAM GIA HỌC [ Xem tiếp ]

TKB tuần 45 (từ ngày 12-18/6/2017) [ Xem tiếp ]

Hiện tại Phòng Đào tạo đã lên thời khóa biểu cho học kỳ phụ và toàn bộ danh sách sinh viên đăng ký theo đơn đã nộp (có danh sách kèm theo) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 44 (từ ngày 05-11/6/2017) [ Xem tiếp ]