Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 29-32 (từ ngày 20/2-19/3/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 28 (Từ ngày 13-19/02/2017) [ Xem tiếp ]

Thời Khóa Biểu áp dụng tuần 27 ( Từ ngày 06-12/02/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 24 (từ ngày 16-22/01/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 23 (Từ ngày 09-15/01/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 22 ( Từ ngày 02-08/01/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 21 (từ ngày 26-31/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 20 (từ ngày 19-25/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 19 (từ ngày 12-18/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 18 ( từ ngày 05-11/12/2016) [ Xem tiếp ]