Thông báo về việc điều chỉnh TKB Tuần 9( từ ngày 01-07/10/2018) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 7( từ ngày 17-22/9/2018) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB Tuần 6 ( từ ngày 10-16/9/2018) [ Xem tiếp ]

TKB khóa ĐH 12 từ tuần 5 đến tuần 10 ( từ ngày 03/9/-14/10/2018) và thông báo nghỉ lễ 02/9 [ Xem tiếp ]

TKB khóa ĐH12 tuần 4 ( từ ngày 27/8-01/9/2018) [ Xem tiếp ]

TKB từ tuần 3 đến tuần 10 (từ ngày 20/8 đến 14/10 năm 2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 2 đến tuần 10( từ ngày 13/8-14/10/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 1 Học kỳ I năm học 2018-2019 (từ ngày 06/8-12/8/2018) [ Xem tiếp ]

Lịch thi lại lần 2 các hp của hk2 năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu học kỳ phụ tuần 52 và lịch thi lại lần 2 các hp của hk2 năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]