Phòng Đào tạo thông báo TKB Tuần 43 (từ ngày 29/5-04/6/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 42 (từ ngày 22-28/5/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 41 (từ ngày 15 - 21/5/2017) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh Tuần 40 (ngày 08-14/5/2017) [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc điều chỉnh TKB tuần 39 (từ ngày 01-07/5/2017) [ Xem tiếp ]

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC LẠI KHOÁ ĐH5+6+LTĐH7 (GDTC+QLTDTT) [ Xem tiếp ]

Điều chỉnh TKB tuần 38 (từ ngày 24-29/4/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 37 - 40 (từ ngày 17/4-13/5/2017) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 36 (từ ngày 10-16/4/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 35 (từ ngày 03 - 09/4/2017) và TKB học lại Khóa ĐH5+6 và ĐHLT7 [ Xem tiếp ]