Phòng Đào tạo thông báo Sinh viên khóa ĐH7 và ĐH8(GD+QL+HL) học lại môn Bóng bàn được biết: [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB mới tuần 46 và TKB học lại dành cho các khóa. Sinh viên nghỉ hè từ ngày 25/6 đến hết ngày 7/8/2016. [ Xem tiếp ]

TKB tuần 45 (từ ngày 13-18/6/2016) [ Xem tiếp ]

Lịch học bù bộ môn thể thao dưới nước (từ ngày 06/6 - 12/6/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 44 (từ ngày 06-12/6/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo cho Sinh viên các khóa đăng ký học lại những học phần còn nợ của HK1 năm học 2015-2016. (Riêng khóa Đại học 6 sẽ tổ chức học lại các kỳ) [ Xem tiếp ]

Lịch học bù môn bóng chuyền tuần 43 [ Xem tiếp ]

TKB ÁP DỤNG TUẦN 43 (Từ ngày 30/5-04/6/2016) và Thông báo lịch học lại các khóa [ Xem tiếp ]

TKB tuần 42 (từ ngày 23 - 29/6/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 41 (từ ngày 16-22/5/2016) [ Xem tiếp ]