Thời khóa biểu áp dụng tuần 23 (Từ ngày 09-15/01/2017) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 22 ( Từ ngày 02-08/01/2017) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 21 (từ ngày 26-31/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 20 (từ ngày 19-25/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 19 (từ ngày 12-18/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 18 ( từ ngày 05-11/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 17 (từ ngày 28/11-03/12/2016) có sự điều chỉnh (thay cho TKB chung đã thông báo từ tuần 15-18 trước đây) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh Tuần 16 ( 21-26/11/2016) [ Xem tiếp ]

TKB TUẦN 15-18 ( từ ngày 14/11-10/12/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 14 (từ ngày 07-13/11/2016) [ Xem tiếp ]