TKB tuần 45 (từ ngày 13-18/6/2016) [ Xem tiếp ]

Lịch học bù bộ môn thể thao dưới nước (từ ngày 06/6 - 12/6/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 44 (từ ngày 06-12/6/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo cho Sinh viên các khóa đăng ký học lại những học phần còn nợ của HK1 năm học 2015-2016. (Riêng khóa Đại học 6 sẽ tổ chức học lại các kỳ) [ Xem tiếp ]

Lịch học bù môn bóng chuyền tuần 43 [ Xem tiếp ]

TKB ÁP DỤNG TUẦN 43 (Từ ngày 30/5-04/6/2016) và Thông báo lịch học lại các khóa [ Xem tiếp ]

TKB tuần 42 (từ ngày 23 - 29/6/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 41 (từ ngày 16-22/5/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 40 (từ ngày 09-15/5/2016) [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 39 (từ ngày 02-07/5/2016) [ Xem tiếp ]