TKB điều chỉnh tuần 38 (từ ngày 25-29/4/2016) và thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

TKB tuần 37-40 (từ ngày 18/4 - 15/5/2016) và thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

TKB điều chỉnh tuần 36 + lịch phụ đạo khóa ĐH6 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 35 (từ ngày 04-09/4/2016) [ Xem tiếp ]

Nếu có thay đổi lịch thi, Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên TKB hàng tuần [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 34 (từ ngày 28/3-04/4/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 33-36 (21/3-17/4/2016) [ Xem tiếp ]

LỊCH HỌC TUẦN 32 CỦA CÁC LỚP PHỔ TU CẦU LÔNG ĐH7 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB tuần 32 (từ ngày 14 - 20/3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB khóa Đại học 9 tuần 31+32 ( từ 07/3-20-3/2016) [ Xem tiếp ]