Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 30 (từ ngày 29/2-05/3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB từ tuần 29-32 (từ ngày 22/02-19/3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 28 (từ ngày 15-20/02/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 25 (Từ ngày 25-31/01/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 24 (áp dụng từ ngày ngày 18-23/01/2016) [ Xem tiếp ]

Bổ sung lịch học lại DDH6 từ tuần 23 đến tuần 25 (1-31/1/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 23 (Từ ngày 11-17/01/2016) có điều chỉnh [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN KHÓA ĐH6 VÀ ĐH7 [ Xem tiếp ]

Thông báo điều chỉnh TKB tuần 22 ( 04-10/01/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 (Từ ngày 04/01-10/01/2016) [ Xem tiếp ]