Nếu có thay đổi lịch thi, Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên TKB hàng tuần [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 34 (từ ngày 28/3-04/4/2016) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 33-36 (21/3-17/4/2016) [ Xem tiếp ]

LỊCH HỌC TUẦN 32 CỦA CÁC LỚP PHỔ TU CẦU LÔNG ĐH7 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB tuần 32 (từ ngày 14 - 20/3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB khóa Đại học 9 tuần 31+32 ( từ 07/3-20-3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 30 (từ ngày 29/2-05/3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB từ tuần 29-32 (từ ngày 22/02-19/3/2016) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB tuần 28 (từ ngày 15-20/02/2016) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng tuần 25 (Từ ngày 25-31/01/2016) [ Xem tiếp ]