Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 21 ( Từ ngày 28/12-03/01/2016) [ Xem tiếp ]

Lịch học lại các khóa [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 20 ( Từ ngày 21-26/12/2015) [ Xem tiếp ]

Lich học bù TKB tuần 19 của môn Bóng ném (Từ ngày 14/12 - 20/12/2015) [ Xem tiếp ]

Lich học bù TKB tuần 19 của Bộ môn Bóng Đá (Từ ngày 14-19/12/2015) [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 19 (Từ ngày 14-20/12/2015) [ Xem tiếp ]

Thông báo về học phí của sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]

Lịch học bù TKB tuần 17 của Bộ môn Bóng chuyền [ Xem tiếp ]

Thông báo đăng ký học lại cho sinh viên các khóa [ Xem tiếp ]