Phòng Công tác sinh viên thông báo dự kiến danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (danh sách... [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập học kỳ 1 - năm học 2017-2018, dùng để xét chuyển tiếp năm học. (Tính tới ngày 05-3-2018))
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên liên hệ các khoa của mình để giải quyết sớm.Xem tiếp ]

Phòng CTSV thông báo điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên các khóa. (Danh sách đính kèm) [ Xem tiếp ]

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT... [ Xem tiếp ]

Danh sách: XEM
Sinh viên khóa Đại học 8 có tên trong danh sách đến phòng Đào tạo (gặp cô Vy) để xác nhận thông tin in... [ Xem tiếp ]

Xem chi tiết tại đây: Download [ Xem tiếp ]

- Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp.

 - Thanh toán tại Trung tâm Thông tin Thư viện.

  1. Đỗ Tiến Linh-7/2
  2. Nguyễn Văn Vĩnh-7/4
  3. Nguyễn Văn Tưởng-7/4
  4. Alăng Vuốt-7/4
  5. Phạm Thanh... [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên đăng ký môn học kỳ 2 năm học (2017-2018): Download [ Xem tiếp ]

Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình " Ấn tượng Hội An" [ Xem tiếp ]