Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2014 – 2015 cho 264 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo), nguồn kinh phí trích từ quỹ học phí của sinh viên theo các mức sau: [ Xem tiếp ]

Mẫu báo cáo thực tập nghiệp vụ (dành cho sinh viên thực tập tại các địa phương) [ Xem tiếp ]

Căn cứ vào kết quả 02 lần thi kết thúc các môn học của lớp NVSP năm 2015, khoa Tại chức – Sau đại học thông báo cho các học viên về một số nội dung sau: [ Xem tiếp ]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khoá ĐH5 và CĐ15 được học lại các học phần còn nợ để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn một số nội dung như sau: [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau đại học thông báo Kế hoạch thi lại Ngiệp vụ sư phạm năm 2015 [ Xem tiếp ]

Thông báo thi Nghiệp vụ sư phạm đợt 2 [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên khóa Cao đẳng 15 và Đại học 5 được phân công thực tập tại các cơ sở như sau: [ Xem tiếp ]

Sinh viên đăng ký ở nội trú học kỳ II năm học 2014 – 2015 [ Xem tiếp ]

Thông báo thời gian thi kết thúc các học phần lớp NVSP [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập [ Xem tiếp ]