Thời gian đăng ký từ 18/8 - 29/8/2014 [ Xem tiếp ]

Đây là các tài liệu chuyên ngành, tối cần thiết cho sinh viên và không thể tìm kiếm, mua sắm bên ngoài được. Đề nghị giảng viên các khoa, bộ môn giới thiệu cho sinh viên liên hệ trực tiếp Thư viện để mua. [ Xem tiếp ]

Phòng QLKH & HTQT thông báo đến tất cả sinh viên khóa ĐH5 chuẩn bị các nội dung trước, trong và sau khi xét duyệt đề cương KLTN như sau: [ Xem tiếp ]

Danh sách SV khóa Đại học 7 đăng ký môn tự chọn học kỳ 1 - Năm học 2014-2015 [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả NCKH của sinh viên khóa Đại học 5 [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả KLTN của sinh viên khóa Đại học 4 [ Xem tiếp ]

Văn bản Hướng dẫn công tác kiến tập sư phạm TDTT _ biểu mẫu và phiếu điểm [ Xem tiếp ]

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ... [ Xem tiếp ]