Thời gian đăng ký kể từ ngày 21/02/2017 đến hết ngày 20/3/2017. Lịch học dự kiến vào đầu tháng 4/2017 và sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường. [ Xem tiếp ]

Do khóa đại học 7 đi thực tập tại các địa phương, do vậy lớp học Nghiệp vụ Sư phạm năm 2016 tạm thời ngưng học cho đến hết ngày 31/3/2017 và sẽ tổ chức học lại vào ngày 02/4/2017. [ Xem tiếp ]

Danh sách biên chế thực tập khóa Đại học 7 [ Xem tiếp ]

Phòng QLKH&HTQT thông báo thủ tục hướng dẫn chuyển kết quả NCKH sinh viên sang điểm KLTN cho sinh viên khóa Đại học 7 như sau: [ Xem tiếp ]

Yêu cầu sinh viên các khóa trả sách cho Thư viện sau khi thi kết thúc môn học. [ Xem tiếp ]

Quyết đinh hỗ trợ chi phí học tập [ Xem tiếp ]

Quyết định miễn, giảm học phí [ Xem tiếp ]

Thông báo thực tập khóa Đại học 7 [ Xem tiếp ]

Bộ môn Bóng đá thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành bóng đá như sau: [ Xem tiếp ]

Bộ môn Bóng đá thông báo đến các em sinh viên chuyên ngành bóng đá như sau: [ Xem tiếp ]