Quyết định cấp học bổng học kỳ cuối khóa cho 38 sinh viên sau [ Xem tiếp ]

Trung tâm GDQP thông báo thời gian học lại môn Giáo dục quốc phòng như sau: [ Xem tiếp ]

Đã hết hạn trả sách, sinh viên Đại học 6 đã thi tốt nghiệp đợt 1 đền sách tại phòng Tài vụ. Lớp 6G thanh toán gấp 01 bộ Giáo trình Quốc phòng An ninh cho Thư viện [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả KLTN của sinh viên khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Quyết định công nhận kết quả NCKH cho sinh viên khóa Đại học 7 [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau đại học thông báo kết quả điểm lớp học Nghiệp vụ Sư phạm năm 2015 - 2016 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên không được thi tốt nghiệp khóa ĐH06 và danh sách thiếu chứng chỉ Giáo dục quốc phòng [ Xem tiếp ]

Bảng phân công lao động của các lớp Đại học 7/17, 7/18, 8/21, 8/22, 9/07, 9/06 tại cơ sở 2 từ ngày 23/5 đến ngày 24/5/2016 như sau: [ Xem tiếp ]

Thông báo thủ tục hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa ĐH7 như sau [ Xem tiếp ]

Thư viện nhận sách trả đến hết ngày 15/6/2016. Sau thời hạn đó sinh viên đền sách tại phòng Tài vụ. [ Xem tiếp ]