Xem nội dung thông báo tại đây: Download [ Xem tiếp ]

Các môn thực hành đợt 1: Xem tại đây

Các môn lý thuyết  đợt 1: Xem tiếp ]

Sau thời gian kiểm tra, đối chứng giữa sinh viên, các Khoa và Phòng Đào tạo, nay phòng Đào tạo thông báo điểm 07 kỳ của khóa Đại học 8 (cập nhật đến ngày 16/4/2018) [ Xem tiếp ]

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT: DOWNLOAD

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH: Xem tiếp ]

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                PHÒNG ĐÀO... [ Xem tiếp ]

mẫu phiếu đánh giá Thực tập Ấn tượng Hội An: Download [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 

         ... [ Xem tiếp ]