Thông báo về việc đăng ký tham gia NCKH sinh viên năm 2016 [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 [ Xem tiếp ]

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nộp học phí của sinh viên các khóa như sau: [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên khóa Đại học 6 [ Xem tiếp ]

Quyết định miễn giảm học phí cho 76 sinh viên và hỗ trợ chi phí học tập cho 06 sinh viên dân tộc thiểu số [ Xem tiếp ]

Kế hoạch hợp tác thực hiện dự án Premier Skills (Kỹ năng ngoại hạng) [ Xem tiếp ]

Khoa Tại chức - Sau Đại học thông báo Danh sách sinh viên chưa nộp đơn và thiếu điểm thi kết thúc học phần các môn lớp Nghiệp vụ sư phạm 2015-2016 [ Xem tiếp ]

Nội quy phòng học (20-04-2016)

Nội quy phòng học [ Xem tiếp ]

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo trả giáo trình Quốc phòng an ninh [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên khóa Đại học 7 đủ điều kiện được làm Khóa luận tốt nghiệp [ Xem tiếp ]