Đề cương chi tết môn học khoa GDTC năm 2019-2020

- Bóng chuyền CS ĐH 12 HP4: XEM
- Bóng chuyền ĐH11 HP3: XEMXem tiếp ]

Chương trình môn học ngành GDTC [ Xem tiếp ]

Đề cương chi tiết môn học ngành GDTC như sau: [ Xem tiếp ]

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất: [ Xem tiếp ]