Chương trình môn học ngành GDTC [ Xem tiếp ]

Đề cương chi tiết môn học ngành GDTC như sau: [ Xem tiếp ]

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất: [ Xem tiếp ]