Khoa Tại chức - Sau Đại học thông báo điểm tổng hợp dành cho các khóa Vừa học vừa làm như sau [ Xem tiếp ]

ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 – 2014 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 – 2014 [ Xem tiếp ]

Điểm học kỳ II - năm học 2012 - 2013 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC PHẦN- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012 - 2013

Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC PHẦN- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012 - 2013

KHÓA

Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC PHẦN- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 - 2012

Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC PHẦN- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011 - 2012

Xem tiếp ]