Hướng dẫn xếp loại chất lượng tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2016 - 2017 (19-05-2017)

Xem chi tiết tại liên kết này: Download