Trang tin Tổ chức Hội đồng KH & ĐT

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo (Ban hành theo Quyết định số 142/QĐ-TDTTĐN ngày 18/2/2019)

 

* Thường trực Hội đồng:

1. PGS. TS. Phan Thanh Hài               - Hiệu trưởng                                - Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Võ Văn Vũ                                 - Phó Hiệu trưởng                         - Ủy viên
3. PGS. TS. Trần Duy Hòa                   - Phó Hiệu trưởng                         - Ủy viên
4. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng        - Viện trưởng Viện KHCN TDTT   - Ủy viên

5. Ths. Nguyễn Tùng                           - Trưởng phòng KT ĐBCLGD    - Ủy viên
6. TS. Phạm Quang Khánh                 - Trưởng khoa KT CSN                  - Ủy viên  
7. TS. Dương Mạnh Thắng                 - Trưởng phòng ĐT QLKH HTQT   - Ủy viên Thư kí

 * Thành viên Hội đồng:

8. TS. Nguyễn Văn Long
9. TS. Nguyễn Tuấn Anh
10. TS. Trần Mạnh Hưng
11. ThS. Nguyễn Văn Vinh
12. TS. Nguyễn Nho Dũng
13. CN. Đỗ Đình Dũng    
14. ThS. Lê Minh Tuấn
15. TS. Lê Thị Trà Lý              
16. ThS. Nguyễn Thị Hùng
17. TS. Phạm Tuấn Hùng 
18. 
ThS. Nguyễn Trọng Anh
19. ThS. Huỳnh Việt Nam
20. PGS. TS. Lê Đức Chương
21. TS. Lê Hồng Sơn

(Tổng danh sách có 21 người)

 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
*Chức năng:Hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học TDTT Đà Nẵng có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm;

- Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường;

- Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

*Nhiệm vụ:Tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:   
  

- Chỉ đạo tổng kết công tác khoa học và đào tạo hàng năm; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo theo chiến lược nghiên cứu chung của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Bộ Giáo dục & Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của trường Đại học TDTT Đà Nẵng.       
 

- Tham gia các Hội đồng nghiệm thu, đánh giá, thẩm định, xét duyệt các đề cương, đề tài NCKH cấp cơ sở; các chương trình môn học, giáo trình; tài liệu chuyên môn, tài liệu dịch thuật trong cơ quan.     

- Đánh giá và đề xuất Hiệu trưởng khen thưởng những cá nhân, tập thể có công trình khoa học xuất sắc, hoặc những sáng tạo, sáng kiến có giá trị. Kiến nghị cấp trên phong các danh hiệu, chức vụ khoa học.

-Tham gia các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ khác theo quyết định của Hiệu trưởng.