Trang tin Tổ chức Viện Khoa học, Công nghệ TDTT


Chức năng

Viện Khoa học, Công nghệ Thể dục thể thao là tổ chức thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng, chuyển giao trong lĩnh vực Thể dục thể thao.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng mục tiêu, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ TDTT của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn các đề tài, dự án khoa học Thể dục thể thao và khoa học khác có liên quan phục vụ cho phát triển nhà trường và ngành Thể dục thể thao.

3. Thực hiện các dịch vụ khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ Thể dục thể thao nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường và nhu cầu xã hội.

4. Tham mưu giúp Hiệu trưởng ký kết hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm cung cấp hoặc tiếp nhận các dịch vụ khoa học, công nghệ TDTT theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia nghiên cứu biên soạn sách, giáo trình, tài liệu theo nhu cầu.

6. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc Viện KHCN TDTT.

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

8. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành.

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.