Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa Huấn luyện thể thao

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      KHOA HUẤN LUYỆN TDTT

I. Các bộ môn trực thuộc Khoa HLTT:

1. Bộ môn Khoa học huấn luyện.

2. Bộ môn Y học - Tâm lý huấn luyện.

3. Bộ môn Thực hành huấn luyện.

II. CBVC thuộc Khoa:

1. Nguyễn Tuấn Anh      -Trưởng khoa HLTT

2. Lê Tiến Hùng             - Phó trưởng Khoa HLTT, Kiêm trưởng bộ môn THHL
3. Đỗ Thế Hồng              -Trưởng Bộ môn Khoa học Huấn Luyện
4. Nguyễn Tuấn Anh      - Phó phụ trách  Bộ môn Y học – Tâm Lý HL

5. Lê Chí Hùng               - Phó trưởng Bộ môn Thực hành HL

6. Nguyễn Hữu Đạt            - Chuyên viên kiêm giảng dạy Quần vợt

7. Nguyễn Thị Ngọc Ly     - Chuyên viên kiêm giảng dạy Điền kinh

8. Lê Hoàng Dũng             - GV giảng dạy Bóng chuyền, tổ trưởng tổ công đoàn

9. Lê Huy Hà                      - GV giảng dạy Bóng chuyền, kiêm trợ lý khoa học

10. Phan Nguyên Cầu         - GV giảng dạy Võ Thuật

11. Trần Trung Kiên           - GV giảng dạy Bóng Đá

12. Mai Xuân Hùng            - GV giảng dạy Bóng Đá

-  III. Chức năng: 

     Khoa Huấn luyện thể thao là đơn vị chuyên môn thuộc trường có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo các bậc học ngành huấn luyện thể thao, các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng nhận, chứng chỉ theo nhu cầu xã hội và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Khoa.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.  Xây dựng và định kỳ rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành HLTT phù hợp với nhu cầu xã hội và mục tiêu đào tạo của Trường.

2. Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành HLTT; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

3. Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo kế hoạch của Khoa và của trường, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị liên quan nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu xã hội; chủ động khai thác các dự án về đào tạo và khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế.

4. Chủ trì và Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu các môn học thuộc ngành Huấn luyện thể thao; nghiên cứu cải tiến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

5. Là đơn vị đầu mối quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên ngành HLTT.

6. Công bố chuẩn đầy ra sinh viên ngành HLTT; khảo sát việc làm sinh viên sau khi ra trường; chủ động nghiên cứu đề xuất, phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo và kế hoạch tuyển sinh ngành HLTT; nghiên cứu đề xuát mở chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội và phân công của Hiệu trưởng.

7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: Mục tiêu đào tạo của ngành, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện  chế độ chính sách đối với sinh viên.

8. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên, chuyên viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên thuộc khoa..

9. Thực hiện tư ván đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục ngành HLTT theo quy định của pháp luận và kế hoạch của nhà trường.

10. Đề xuất chương trình và kế hoạch tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn TDTT, các hoạt đọng dịch vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

11 Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao; đề xuất định mức sử dụng và kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của khoa.

12. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

13. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của Trường.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

(Áp dụng từ ngày 01/01/2020)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại liên hệ: 0905463777

Email: tuananhtdttdn@gmail.com

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởngkhoa HLTT

* Trách nhiệm và quyền hạn: 

+  Chịu  trách  nhiệm  trước  Ban  giám  hiệu,

 trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

-  Tổ  chức  điều  hành  khoa HLTT  thực  hiện  12 nhiệm vụ theo quyền hạn của khoa. 

- Tham  mưu  và  chịu  trách  nhiệm  trước  Hiệu trưởng  về  xây  dựng  quy  hoạch,  kế  hoạch  

phát triển; chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực HLTT. 

 Chủ  trì  tổ  chức  đào  tạo,  bồi  dưỡng  giảng viên khoa  HLTT  và  tổ  chức  các  hoạt  động  NCKH, phát triển tài liệu giảng dạy, học tập các môn học ngành HLTT khi được giao Hiệu trưởng giao.

- Quản lý  chung  và  chỉ đạo  toàn  diện  các  hoạt động của Khoa HLTT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa theo học kỳ, năm học. 

- Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, tài liệu được giao.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công.

 - Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý và chỉ đạo chung công việc khoa

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực HLTT

- Soạn các văn bản trong triển khai nhiệm vụ công tác của khoa và tham gia các cuộc họp giao ban.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TS. Lê Tiến Hùng

Điện thoại liên hệ: 0914097409

Email: hung.tdttclong@gmail.com

 

 

 

Phó trưởngkhoa HLTT Kiêm trưởng Bộ môn THHL

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 + Giúp Trưởng khoa trực tiếp kiểm tra, theo dõi chương  trình,  tiến  độ  giảng  dạy  các  môn  học thuộc khoa, theo dõi điểm và kết quả học tập của sinh viên.

-  Xem  xét  xây  dựng,  rà soát  các  chương  trình đào  tạo  và  đề  cương  chi  tiết  các  môn  học thuộc khoa. 

- Phụ trách Công tác quản lý văn bản ở khoa và chịu trách  nhiệm  toàn  bộ  những  vấn  đề  có  liên quan đến công tác đào tạo. 

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn học tập cho SV.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án lên lớp của giảng viên.

- Theo  dõi  công  tác  thi  đua  của  Khoa,  làm các báo cáo về công tác thi đua học kỳ, năm học. 

- Thay mặt trưởng khoa lập các báo cáo và tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, giao ban cơ quan khi trưởng khoa đi vắng.

- Ký  các  văn  bản  liên  quan  đến  công  tác  giảng dạycủa  khoa;  quản  lý  tài  sản  vật  chất  của khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

- Tham gia giảng dạy và quản lý sv chuyên ngành Cầu lông thuộc Khoa HLTT.

- Tổng hợp chuyên môn về xây dựng chương trình, đề cương môn học, biên soạn giáo trình và góp ý chuyên môn trong các cuộc hội thảo khoa và trường.

 

 

3

 

Th.S. Lê Chí Hùng

Điện thoại liên hệ:

0903566768

Email: lechihungttdn@gmail.com

 

Phó trưởng Bộ môn THHL

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

-Tham mưu công tác chuyên môn giảng dạy: Thực hiện các văn bản chuyên môn có liên quan đến đào tạo.

- Triển khai nhiệm vụ: Biên soạn đề cương môn học và phân lịch giảng dạy, công tác coi thi, chấm thi, học lại, thi lại, tổng hợp các điểm thành phần.

- Tham gia giảng dạy và quản lý sv chuyên ngành Bơi lội thuộc Khoa HLTT.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

TS. Đỗ Thế Hồng

Điện thoại liên hệ:

0905010170

Email: thehongwushu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Trưởng Bộ môn KHHL

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Thực hiện các văn bản chuyên môn có liên quan để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa HLTT.

- Thực hiện việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

- Phối kết hợp giữa bộ môn Võ thuật để giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, Bộ môn Võ thuật.

+ Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Khoa học Huấn luyện; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham mưu những vấn đề có liên quan đến các công tác  bộ môn khoa học huấn luyện.

- Tham gia giảng dạy và quản lý sv chuyên ngành Võ thuật thuộc Khoa HLTT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại liên hệ:

0905157319

Email: tuananhkrt78@gmail.com

 

 

Phó

phụ trách

bộ

môn

Y học – Tâm lý HL

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

 + Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Tâm lý giáo dục; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Giúp trưởng khoa, phó khoa  về  các  hoạt  động  chuyên  môn  của  bộ môn Tâm lý giáo dục. 

-  Tham  gia  thực  hiện  các  đề  tài  NCKH  theo  đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa.Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao. 

- Tham gia giảng dạy chuyên ngành Võ thuật thuộc Khoa HLTT.

- Phụ trách các môn học đại cương và cơ sở ngành

+Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

 

 

 

 

 

 

 

6

 Th.S. Nguyễn Hữu Đạt

Điện thoại liên hệ:

0986806608

Email: dat.0986806608

@gmail.com

Giảng viên kiêm Chuyên viên

giảng dạy Quần vợt

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Thực hiện việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

+ Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo của khoa (đề cương chi tiết môn học, giáo án, khối lượng giảng dạy…) 

- Thực hiện công tác văn phòng của khoa

- Thường xuyên trực và làm việc ở Văn phòng khoa.

- Phối kết hợp giữa bộ môn để giảng dạy Quần vợt và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

- Nghiên cứu tài liệu và đi theo các giảng viên học tập nghiệp vụ để tham gia giảng dạy một số tín chỉ khi trưởng Khoa phân công.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng, phó khoa giao.

 

 

 

 

 

 

 

7

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Ly

Điện thoại liên hệ: 01269484748

Email:

ngoclydkdn @gmail.com

Giảng viên kiêm chuyên viên giảng dạy

Điền kinh

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

+ Trực tiếp thu - nhận, quản lý điểm và kết quả học tập  của  sinh  viên  thuộc  khoa;  Vào  điểm  cho  sinh viên các khóa, lớp thuộc ngành HLTT 

+ Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo của khoa (đề cương chi tiết môn học, giáo án, khối lượng giảng dạy…) 

- Thực hiện công tác văn phòng của khoa

+ Thường xuyên trực và làm việc ở Văn phòng khoa. 

- Phối kết hợp giữa bộ môn để giảng dạy Điền kinh và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

- Dự báo khối lượng đầu năm học, báo cáo khối lượng hàng tháng và từng học kỳ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

 + Theo dõi các hoạt động và công tác nữ công ở khoa 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng,phó khoa giao.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Th.S. Lê Hoàng Dũng

Điện thoại liên hệ:

0905833688

Email: dungtdttdn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

giảng dạy

Bóng Chuyền

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Thực hiện các văn bản chuyên môn có liên quan để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa HLTT.

- Thực hiện việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

- Phối kết hợp giữa bộ môn Bóng chuyền để giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, bộ môn.

- Thực hiện công tác tập hợp các văn bản giấy tờ giúp cho trưởng khoa để tiện cho việc xử lý văn bản.

- Làm cố vấn học tập Khóa ĐH11.

- Làm công tác thủ quỹ của Khoa.

 - Tổ trưởng tổ công đoàn của khoa

+Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng, phó  khoa giao.

 

 

 

 

 

 

9

 

TS. Lê Huy Hà

Điện thoại liên hệ:

0936887099/0967887099

Email: lehuyha1979dn

@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên giảng dạy Bóng chuyền,

kiêm trợ lý khoa học

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Thực hiện các văn bản chuyên môn có liên quan để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa HLTT.

- Thực hiện việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

- Phối kết hợp giữa bộ môn để giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

- Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai đến CBGV trong khoa.

- Theo dõi công tác NCKH của các GV và SV trong khoa 

- Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ  NCKH

- Tham gia công tác cố vấn học tập cho sv của Khoa.

- Soạn thảo các văn bản liên  quan đến công tác nghiên cứu khoa học của khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa giao.

 

 

 

 

10

TS. Phan Nguyên Cầu

Điện thoại liên hệ:

0901123869

Email: phannguyencaukhoahoc

@gmail.com

 

 

Giảng viên giảng dạy Võ thuật

 

 

 

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Thực hiện các văn bản chuyên môn có liên quan để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa HLTT.

- Thực hiện việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

- Phối kết hợp giữa bộ môn để giảng dạy võ thuật và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

- Nghiên cứu tài liệu và đi theo các giảng viên học tập nghiệp vụ để tham gia giảng dạy một số tín chỉ khi trưởng Khoa phân công.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng, phó khoa giao.

 

 

 

 

 

11

Th.S. Trần Trung Kiên

Điện thoại liên hệ:

0983591636

Email:

Kientranbongda

@gmail.com

Giảng viên giảng dạy Bóng đá

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Thực hiện các văn bản chuyên môn có liên quan để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa HLTT.

- Thực hiện việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

- Phối kết hợp giữa bộ môn để giảng dạy Bóng đá, Đá cầu và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng, phó khoa giao.

 

 

 

 

 

12

Th.S. Mai Xuân Hùng

Điện thoại liên hệ:

0935019967

Email:

hung.tdtt.dn@gmail.com

 

 

 

Giảng viên giảng dạy Bóng đá

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:

- Tham mưu công tác chuyên môn về giảng dạy: Triển khai các văn bản chuyên môn có liên quan để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa HLTT.

- Triển khai các nhiệm vụ: Tham mưu việc biên soạn đề cương chi tiết môn học, công tác coi thi, chấm thi; học lại, thi lại.

- Phối kết hợp giữa bộ môn để giảng dạy Bóng đá, Đá cầu và theo dõi các khóa theo sự phân công của Khoa,Bộ môn.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng,phó khoa giao.Đà Nẵng, ngày  01 tháng 01 năm 2020

                                                                   Trưởng khoa

                                                                   (Đã ký)

                                                                                   TS. Nguyễn Tuấn Anh


Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của Khoa Huấn luyện Thể dục thể thao:
 1. Chương trình đào tạo (2014) 
Xem tại đây
 2. Chương trình đào tạo (2018) Xem tại đây
 3. Chuẩn đầu ra                          Xem tại đây