Trang tin Tổ chức P.Hành chính, Tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Chức năng.

Phòng Hành chính, Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng có chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác sau:

a)     Tổ chức, Cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ;

b)    Thi đua, Khen thưởng;

c)     Hành chính, Văn thư, Lưu trữ  và Pháp chế;

d)    Tài chính, Kế toán;

e)     Quản trị cơ sở vật chất;

f)      Quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản;

g)     Quản trị các hoạt động dịch vụ;

h)    Y tế trường học.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Công tác Tổ chức, Cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ:

1.1. Tham mưu xây dựng, trình duyệt và tổ chức triển khai cơ cấu tổ chức, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc.

1.2. Xây dựng đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.3. Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định quản lý công tác cán bộ trong nhà trường.

1.4. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động, thôi việc, hưu trí, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

1.5. Triển khai và phối hợp triển khai thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người lao động.

1.6. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

1.7. Đề xuất kế hoạch, biện pháp và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Công tác thi đua, khen thưởng:

2.1. Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường. Tham mưu xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường.

2.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường; hướng dẫn thực hiện tiêu chí, định mức, quy trình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị, cá nhân trong nhà trường.

2.3. Thường trực giúp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng triển khai các văn bản chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ và hồ sơ khen thưởng.

3. Công tác Hành chính, Văn thư, Lưu trữ và Pháp chế:

3.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác (dài hạn, ngắn hạn) của Lãnh đạo trường; giúp Lãnh đạo trường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đề xuất biện pháp điều chỉnh kế hoạch triển khai.

3.2. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và pháp chế; tham mưu xây dựng các văn bản quản lý, điều hành của nhà trường về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; đề xuất triển khai cải cách hành chính.

3.3. Giúp Hiệu trưởng giải quyết các thủ tục hành chính trong nhà trường và đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; là đầu mối để Lãnh đạo trường quan hệ công tác với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3.4. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước và của nhà trường.

3.5. Xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo đột xuất theo quy định của cấp trên và của Hiệu trưởng; tổng hợp phục vụ giao ban hàng tháng và xây dựng lịch công tác hàng tuần.

3.6. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân; quản lý điều hành xe công phục vụ công tác và tổ chức phục vụ các hoạt động của nhà trường theo phân công của Hiệu trưởng.

3.7. Đề xuất triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ thực hiện của nhà trường; kiểm tra, xử lý về thể thức và tính hợp pháp các văn bản Trường phát hành.

3.8. Thường trực giúp Hiệu trưởng triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Công tác Tài chính, Kế toán:

4.1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4.2. Lập dự toán thu, chi, điều hành dự toán được giao, thống nhất thu và quản lý các nguồn thu theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

4.3. Tổ chức công tác kế toán sự nghiệp, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo quyết toán các nguồn thu của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4.4. Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động; đại diện quyết toán các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

4.5. Chi các khoản theo định mức chi của Quy chế Chi tiêu nội bộ và các khoản chi khác phục vụ hoạt động của nhà trường theo quy định. Triển khai lộ trình tự chủ tài chính theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thường trực Ban xây dựng và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

4.6. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng cơ sở vật chất, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và chủ trì tham mưu xây dựng Quy chế quản lý tài chính theo qui định hiện hành.

4.7. Tổ chức, quản lý thu, chi quỹ tiền mặt theo quy định của pháp luật.

5. Công tác Quản trị cơ sở vật chất:

5.1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về trang bị, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5.2. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ trong Nhà trường.

5.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng cơ sở vật, thiết bị, dụng cụ; quy trình thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật, thiết bị, dụng cụ.

5.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch mua sắm, bảo trì, duy tu, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ .

5.5. Lập danh mục quản lý tài sản thuộc sở hữu của Nhà trường; tổ chức thống kê, kiểm kê định kỳ, đánh giá hiệu quả sử dụng, đánh giá lại giá trị tài sản, đề xuất và xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ.

5.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai các biện pháp phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai và các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường; đề xuất và triển khai các giải pháp làm đẹp cảnh quan, vệ sinh học đường và vệ sinh môi trường làm việc của Nhà trường.

5.7. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản, bảo vệ các hoạt động trong Nhà trường; là đầu mối liên hệ với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong công tác phối hợp bảo vệ tài sản thuộc sở hữu Nhà trường.

6. Công tác Quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản

6.1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản phục vụ mục tiêu, chiến lược phát triển Nhà trường.

6.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác đầu, tư xây dựng mới cơ bản, hạng mục cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

6.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và triển khai quy trình tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

6.4. Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và thực hiện chế độ báo cáo về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Hiệu trưởng.

6.5. Làm thường trực Ban quản lý các dự án đầu tư của Nhà trường; là đầu mối và chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo trường quan hệ giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư.

7. Quản trị các hoạt động dịch vụ:

7.1. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tạo nguồn thu cho Nhà trường.

7.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của Nhà trường về điều kiện, định mức, đơn giá và quy trình cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ.

7.3. Làm đầu mối giao dịch và đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, ký hợp đồng dịch vụ tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao trong và ngoài Nhà trường theo nhu cầu xã hội.

7.4. Đề xuất Hiệu trưởng ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ hoạt động dịch vụ.

8. Công tác Y tế trường học:

8.1. Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về công tác Y tế trường học trong nhà trường; đề xuất nội dung và kinh phí hoạt động Y tế trường học hàng năm.

8.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong nhà trường; tư vấn triển khai hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường.

8.3. Tổ chức sơ cứu các chấn thương, tai nạn trong hoạt động giáo dục của nhà trường; khám và cấp thuốc các bệnh thông thường cho viên chức, người lao động; cấp giấy kiến tập cho người học.

8.4. Đề xuất và lập kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường.

8.5. Phối hợp tuyên truyền cho người học thực hiện Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và tuyên truyền triển khai các hình thức bảo hiểm tự nguyện về bảo vệ sức khỏe.

9. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc Phòng Hành chính, Tổng hợp; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

                                                                               BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
                                                                        CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢPSTT

Họ tên và thông tin cá nhân

Phân công

1

Đỗ Đình Dũng

Trưởng phòng

CN. Chuyên viên chính

ĐT: 0905882659

Dodinhdung@yahoo.com.vn

1.Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác của Phòng Hành chính, Tổng hợp (sau đây gọi tắt là Phòng) được quy định tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng), không bao gồm trách nhiệm và quyền hạn Kế toán trưởng.

2. Đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt chủ trương, kế hoạch triển khai các lĩnh vực công tác của Phòng và lãnh đạo Phòng tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Đại diện Phòng tham gia các hội đồng, ban công tác theo quy định của Trường và phù hợp với lĩnh vực công tác phụ trách; đề xuất các thành viên của Phòng tham gia các hội đồng, ban công tác của Trường phù hợp với lĩnh vực và nội dung công tác.

4. Quản lý, phân công công tác, nhận xét, đánh giá, xếp loại và đề xuất đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Phòng.

5. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a) Bảo vệ chính trị nội bộ;

b) Cơ cấu tổ chức và các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng biên chế Nhà trường.

c) Công tác quy hoạch, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.

6. Các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

1.  I.               BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

2

Lê Thị Hồng

Phó trưởng phòng

Ths. Chuyên viên chính

 ĐT: 0934666235

lehongtccb@gmail.com

1. Giúp Trưởng phòng tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác Tổ chức cán bộ và Thi đua, Khen thưởng với các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng), trừ các lĩnh vực do Trưởng phòng trực tiếp phụ trách.

2. Giúp Trưởng phòng quản lý công tác, nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực công tác được phân công.

3. Ký xác nhận trích ngang lý lịch, sơ yếu lý lịch; ký tắt lý lịch và sơ yếu lý lịch theo mẫu của Bộ Nội vụ và mẫu của Đảng.

4. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3

 Phan Thị Trúc Nho

CN. Chuyên viên

 ĐT: 0966559777

trucnho1411@gmail.com

1. Tham mưu và thực hiện chế độ chính sách CBVCLĐ gồm: Chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ phép chế độ  (nâng bậc lương theo niên hạn, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp, BHXH, nghỉ hưu, nghỉ phép); soạn thảo các văn bản và thực hiện chế độ báo cáo về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ CBVCLĐ.  Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị CCVC hàng năm.

3.Theo dõi, bảo quản tài sản thuộc Bộ phận TCCB-TĐKT.

4.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

4

Phan Ngọc Tuấn

CN TDTT (HĐCMNV)

 ĐT: 0932441567

tuanphantdtt@gmail.com

 

1.Theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cập nhật theo dõi việc thực hiện các văn bản đến, văn bản đi về lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Thi đua, khen thưởng. Tham gia vào nghiệp vụ công tác đánh giá viên chức, kê khai tài sản thu nhập hàng năm.

2.Tham gia nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng và các chế độ bảo hiểm cho CBVCLĐ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

1.  II.            BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ, LƯU TRỮ, PHÁP CHẾ VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC

5

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó trưởng phòng

TS. Giảng viên

ĐT:0914030256

 

 

1. Giúp Trưởng phòng tham mưu, đề xuất và triển khai công tác Hành chính, Văn thư, Lưu trữ, Pháp chế và Y tế trường học với các nội dung quy định tại Khoản 3 và Khoản 8, Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng).

2. Giúp Trưởng phòng quản lý công tác, nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực công tác được phân công.

3. Ký Giấy đi đường cho CBVCLĐ (theo QĐ cử đi công tác hoặc đề xuất được Hiệu trưởng duyệt); ký xác nhận Giấy đi đường cho khách đến Trường công tác; Ký sao y các văn bản của Trường.

4. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6

Trần Thị Kiêm Anh

CN. Chuyên viên

ĐT: 0905884423

 

 

1.Thực hiện công tác tổng hợp, dự thảo, chuẩn bị các nội dung họp giao ban Trường và giao ban Phòng; Dự thảo các văn bản về lĩnh vực Hành chính và xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo đột xuất theo phân công của Trưởng phòng.

2. Trực tiếp quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Hiệu trưởng.

3. Giúp Trưởng phòng theo dõi công tác văn thư, lưu trữ; theo dõi việc thực hiện văn bản đến và văn bản đi

4. Đề xuất triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; cập nhật và kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ thực hiện của nhà trường; kiểm tra, xử lý về thể thức và tính hợp pháp các văn bản Trường phát hành

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

7

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

CNKT (HĐCMNV)

ĐT: 0935702979

 

1. Tiếp nhận, trình ký,  vào số văn bản, sao, trình đóng dấu và ban hành văn bản đi của Trường.

2. Tiếp nhận văn bản đến, trình phê duyệt, sao và ban hành theo bút phê của Lãnh đạo trường.

3. Tham gia triển khai nghiệp vụ công tác, văn thư lưu trữ theo quy định.

4. Soạn thảo các văn bản theo phân công của Trưởng phòng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

8

Mai Thị Hương Phú

TC (HĐLĐ)

ĐT: 0905540964

 

 

1. Tiếp nhận, trình ký,  vào số văn bản, sao, trình đóng dấu và ban hành văn bản đi của Đảng ủy và Trung tâm GDQPAN

2. Tiếp nhận vă bản đến, trình phê duyệt, sao và ban hành theo bút phê của Đảng ủy và Lãnh đạo Trung tâm GDQPAN

3. Đề xuất mua sắm VPP, dụng cụ vệ sinh và một số dụng cụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

9

Trần Ích Hồng

NV Lái xe

ĐT: 0903548282

1. Chấp hành sự điều động phân công lái xe của Phòng

2. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và sử dụng xe 4 chỗ và 16 chỗ

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

10

Nguyễn Công Quang

NV Lái xe (HĐ68)

ĐT: 0917 313207

1. Chấp hành sự điều động phân công lái xe của Phòng

2. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và sử dụng xe 29 chỗ

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

11

Cù Thị Xa

NV (HĐ68)

ĐT: 0935418949

1. Bảo vệ tài sản, phục vụ, dọn dẹp vệ sinh các phòng họp, hội trường, nhà khách, phòng lãnh đạo và khu nhà làm việc.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

12

Nguyễn Thị Thái Bình

Y sỹ (HĐCMNV)

ĐT: 0946945360

 

1. Giúp trưởng phòng đề xuất và triển khai công tác Y tế trường học theo quy định hiện hành;

2. Liên hệ, đề xuất ký hợp đồng khám sức khỏe cho CBVCLĐ, SV, hợp đồng phun thuốc phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; quản lý hồ sơ sức khỏe CBVCLĐ. 

3. Cấp thuốc chữa bệnh thông thường cho CBVCLĐ; sơ cứu chấn thương và tư vấn chuyển tuyến điều trị cho CBVCLĐ, SV Nhà trường; Giải quyết kiến tập đầu giờ các tiết học;

4. Phối hợp thực hiện công tác BHYT, BHTT cho SV;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

13

Phạm Thị Thanh

Y sỹ (HĐCMNV)

ĐT: 0905799201

 

1. Thực hiện công tác Y tế trường học theo quy định hiện hành;

2. Cấp thuốc chữa bệnh thông thường cho CBVCLĐ; sơ cứu chấn thương và tư vấn chuyển tuyến điều trị cho CBVCLĐ, SV Nhà trường; Giải quyết kiến tập đầu giờ các tiết học;

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác BHYT, BHTT cho SV

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

1.  III.         BỘ PHẬN TÀI VỤ

14

Lê Thị Trà Lý

Phó trưởng phòng

Ths. Kế toán trưởng

ĐT: 0913415401

(lyle9910@gmail.com)

 

 

1. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phụ trách lĩnh vực Tài chính, Kế toán với các nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng); trực tiếp làm kế toán tổng hợp, xây dựng kế hoạch ngân sách

3. Thường trực Ban sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ

4. Giúp Trưởng phòng quản lý, phân công công tác, nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực công tác được phân công.

5. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng phân công.

15

 Nguyễn Hồ Tuyết Mai

CN. Kế toán viên

Điện thoại: 0913419141

Tham mưu và giúp Kế toán trưởng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Công tác kế toán thanh toán; các khoản thu khác; các khoản chi và kế toán vốn bằng tiền.

2.Đảm trách nhiệm vụ kế toán vật tư tài sản; nguồn kinh phí và kế toán tiền gửi, kế toán dự án.

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng hoặc Kế toán trưởng  phân công.

16

Nguyễn Thị Ngọc Thương

CN. Kế toán viên

Điện thoại:0905450977

Tham mưu và giúp Kế toán trưởng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Công tác kế toán lương; học bổng; các khoản thu học phí, nội trú của đơn vị; Thực hiện giao dịch nghiệp vụ với BHXH và KBNN Thanh Khê.

2. Kê khai và quyết toán thuế TNCN của CBNV trong toàn trường và cán bộ có thu nhập vãng lai, thuế GTGT, thuế TNDN của Trường

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

17

Nguyễn Thị Thùy Trang

CNKT (HĐCMNV)

Điện thoại: 096606070

1. Làm nhiệm vụ thủ quỹ, thủ kho ;

2. Trực tiếp thực hiện thống kê thu nhập của CBNV trong toàn trường và cán bộ có thu nhập vãng lai. Tổng hợp các loại biên lai thu và hóa đơn theo qui định;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

1.  IV.           BỘ PHẬN QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

18

Lê Nhân

Phó trưởng phòng

Ths. Chuyên viên chính

ĐT: 0914 000 467

lenhantdttdn@yahoo.com.vn

 

1. Thường trực giải quyết công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

2. Giúp Trưởng phòng tham mưu, đề xuất và triển khai công tác Quản trị cơ sở vật chất với các nội dung quy định tại Khoản 5, Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng).

3. Giúp Trưởng phòng quản lý công tác, nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực công tác được phân công.

4. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

19

Phạm Đức Vọng

Ths. Chuyên viên

ĐT: 0905 223 850

 

 

1.Theo dõi, đề xuất sửa chữa, thay thế các thiết bị vi tính, các thiết bị về công nghệ thông tin, các trang thiết bị  phục vụ cho giảng dạy và công tác; cập nhật theo dõi việc thực hiện các đề xuất của các đơn vị liên quan đến CSVC phục vụ giảng dạy và công tác.

2. Theo dõi, cập nhật sổ quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Trường; thực hiện kiểm kê hàng năm theo kế hoạch.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

20

Hoàng Minh Luân

Ths. Chuyên viên

ĐT: 0903 555 117

 

 

1.Theo dõi, đề xuất trang bị, sửa chữa, thay thế các thiết bị phục vụ cho việc đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy của nhà trường.

2. Theo dõi các hoạt động đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường.

3. Làm đầu mối tiếp nhận các yêu cầu; phối hợp đề xuất, triển khai, theo dõi các hợp đồng dịch vụ.

4. Phối hợp thực hiện kiểm kê hàng năm theo kế hoạch.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

21

Phan Quang Thanh

NV kỹ thuật (HĐ68)

ĐT: 0935 854 663

 

1. Theo dõi, vận hành hệ thống điện, nước phục vụ cho giảng dạy và công tác (tại 02 cơ sở).

2. Định kỳ kiểm tra, đề xuất bảo dưỡng các trang thiết bị để đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác PCCC của nhà trường.

3. Theo dõi việc sử dụng điện nước của các đơn vị theo Quy định quản lý và sử dụng CSVC của nhà trường, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

22

Trần Dương

NV kỹ thuật (HĐ68)

ĐT: 0905 395 677

 

1. Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại các nhà tập, sân tập theo định kỳ và đột xuất (được phê duyệt) để phục vụ giảng dạy.

2. Phục vụ phòng tập thể lực.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

23

Nguyễn Quang Sơn

NV kỹ thuật (HĐ68)

ĐT: 0122 456 2563

1. Vận hành hệ thống lọc tuần hoàn, xử lý hóa chất, vớt cặn tại 02 bể bơi để phục vụ giảng dạy.

2. Đóng, mở cửa phục vụ giảng dạy và hoạt động dịch vụ tại 02 bể bơi..

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

24

Tống Thị Minh Hải

NVBV (HĐ68)

ĐT: 0123 601 8243

1. Bảo vệ, phục vụ, vệ sinh hằng ngày để đảm bảo môi trường làm việc khu vực được phân công.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

25

Nguyễn Thị Kim Liên

NVBV (HĐ68)

ĐT: 0123 601 7621

1. Bảo vệ, phục vụ, vệ sinh hằng ngày để đảm bảo môi trường làm việc khu vực được phân công.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

26

Trần Thị Nụ

NVBV (HĐ68)

ĐT: 0123 601 8231

1. Bảo vệ, phục vụ, vệ sinh hằng ngày để đảm bảo môi trường làm việc khu vực giảng đường

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

27

Đinh Hữu Quyền

NV kỹ thuật (HĐ68)

ĐT: 0905 735 595

1. Tham gia công tác bảo vệ cơ quan tại cơ sở I

2. Tham gia sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện nước cơ sở II

28

Lê Bảo Ngọc

NVBV (HĐ68)

ĐT:0902 167 991

 Nhân viên bảo vệ tại cơ sở I

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó phòng phụ trách hoặc Trưởng phòng phân công.

29

Trần Trọng Phúc

NVBV (HĐLĐ)

ĐT: 0935 401 698

 Nhân viên hợp đồng bảo vệ tại cơ sở I

30

Lê Nam Trình

NVBV (HĐLĐ)

ĐT: 0121 563 5566

 Nhân viên hợp đồng bảo vệ tại cơ sở I

31

Nguyễn Rân

NVPV (HĐLĐ)

ĐT: 0905 688 936

 Nhân viên hợp đồng bảo vệ và phục vụ dụng cụ giảng dạy học tập khu B.

32

Phan Thị Lý

HĐ khoán việc

ĐT: 0167 670 0765

 Nhân viên hợp đồng khoán việc vệ sinh khu vực nhà hiệu bộ, sân giảng đường.

 

33

Hồ Nghĩa

NVBVCSII (HĐLĐ)

ĐT: 0905 860 797

 Nhân viên hợp đồng bảo vệ tại cơ sở II

34

Võ Vũ Hưng

NVBVCSII (HĐLĐ)

ĐT: 0122 756 4987

Nhân viên hợp đồng bảo vệ tại cơ sở II

35

Phan Văn Thanh

NVBVCSII (HĐLĐ)

ĐT: 0905 174 262

Nhân viên hợp đồng bảo vệ tại cơ sở II

1.  V.             BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

36

Huỳnh Đức Chính

Phó trưởng phòng

CN.. Chuyên viên

ĐT:

 

 

1. Giúp Trưởng phòng tham mưu, đề xuất và triển khai công tác Quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản với các nội dung quy định tại Khoản 6, Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng).

2. Giúp Trưởng phòng quản lý công tác, nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực công tác được phân công.

3. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị được giao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

37

Phan Văn Đức

CN.. Chuyên viên

ĐT:

 

1. Giám sát chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường

2. Phối hợp lập, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa từ giai đoạn chuẩn bị dầu tư đến kết thúc đầu tư.

3. Lưu trử các hồ sơ liên quan đến công trình xây dựng

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

1.  VI.           BỘ PHẬN QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

 

Nguyễn Hồ Tuyết Mai

Phó trưởng phòng

 

1. Giúp Trưởng phòng làm thường trực Bộ phận quản trị dịch vụ của Phòng với các nội dung quy định tại Khoản 7, Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí việc làm của Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TDTTĐN ngày 11/7/2018 của Hiệu trưởng).

2. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị được giao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BỘ PHẬN QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

1.

Đỗ Đình Dũng

Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Phụ trách chung

 

2

Nguyễn Hồ Tuyết Mai

Phó trưởng phòng,  Phó bộ phận  thường trực

 

3

Lê Nhân

Phó trưởng phòng, Thành viên quản lý triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ

 

4

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó trưởng phòng, Thành viên quan hệ khách hàng

 

5

Lê Thị Trà Lý

Phó trưởng phòng, Thành viên giám sát và tư vấn pháp lý.

 

6

Hoàng Minh Luân

Chuyên viên, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hợp đồng dịch vụ

 


                                                                                               Đà Nẵng, ngày  25 tháng 9 năm 2018

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

                                                                                                                ( đã ký)


                                                                                                              Đỗ Đình Dũng