Trang tin Khoa- Bộ môn Bộ môn Lý luận chính trị


CBVC thuộc bộ môn:
    Nguyễn Văn Vinh - Phụ trách Bộ môn 
    Phạm Thị Thanh Thuý
    Nguyễn Thị Thảo
    Hoàng Tú Anh


Chức năng:

          Bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.


Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của Trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Áp dụng từ ngày 05/08/2013)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

Hồ Sỹ Dũng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn

Chức danh: Giảng viên

Email: hosydung@upes3.edu.vn

Điện thoại: 0989.079.061

        Trách nhiệm và quyền hạn:

        Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn Lý luận chính trị theo quy định hiện hành.

 1. Trực tiếp tổ chức, điều hành bộ môn thực hiện kế hoạch giảng dạy và NCKH các môn học được giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện.

  2. Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên trong bộ bôn. 

  3. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo tháng, quý, học kỳ, năm học.

  4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu của bộ môn.

   Thực hiện các nhiệm vụ của một giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Vinh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Chức danh: Giảng viên

Email: vinhnt73@yahoo.com

Điện thoại: 0988.373.754

      Thực hiện các nhiệm vụ của phó trưởng bộ môn.

  1. Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNamtheo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

  2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

  3. Hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên của bộ môn cập nhật, xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin phục vụ công tác.

  4. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ môn và theo dõi mảng công tác thi đua của bộ môn.

  5. Thay mặt phụ trách bộ môn điều hành và giải quyết các công việc trong phạm vi bộ môn khi được phụ trách bộ môn ủy quyền.

Phạm Thị Thanh Thúy

Chức danh: Giảng viên

Email: thuy_sudn@yahoo.com

Điện thoại: 0989.549.976

      Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

      Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNamtheo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường
 
    1. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

    2. Trợ lý khoa học: Giúp Trưởng bộ môn xây dựng, triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

Nguyễn Thị Thảo

Chức danh: Giảng viên

Email:

Điện thoại: 0168.594.0321

      Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, trợ lý bộ môn.

   1. Giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần thứ nhất) theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

   2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

   3. Trực tiếp nhận và phân lịch công tác cá nhân của bộ môn. Dự báo, thống kê khối lượng giảng dạy của các giảng viên trong bộ môn.

   4. Công tác công đoàn của bộ môn: liên hệ với tổ Công đoàn để triển khai các hoạt động của công đoàn, công tác nữ, hoạt động văn - thể, thiếu niên nhi đồng…

Hoàng Tú Anh

Chức danh:  giảng viên

Email: hoangtuanh0209@gmai

Điện thoại: 0979.460.696

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

   1. Giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần thứ hai) theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

   2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

   3. Lưu trữ công văn tài liệu của bộ môn và xử lý các nội dung liên quan đến ISO. 

   4. Thư ký: Giúp Trưởng bộ môn trình bày, thể hiện các văn bản báo cáo cấp trên, các biên bản hội họp của bộ môn; phụ trách quỹ của bộ môn.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 08 năm 2013

Phụ trách bộ môn

     Hồ Sỹ Dũng