Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Thể dục - Cờ vuaCBVC thuộc bộ môn:
    Trần Tùng Dương - Phó phụ trách
    Ngô Thanh Hồng
    Đồng Thị Hương
    Ng Văn Quốc Dũng
    Ng Song Tuần Hải
    Đường Thị Hương
    Dương Quang Trường
    Hoàng Mạnh Hùng
    Nguyễn Thái Trọng Bằng
    Trần Thị Toàn
    Đỗ Trung Thắng
    Lê Dương Ngọc Anh

Chức năng:

          Bộ môn Thể dục – Cờ vua là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Thể dục, Cờ vua và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.


Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Thể dục, Cờ vua; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Thể dục, Cờ vua. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN THỂ DỤC – CỜ VUA
(Áp dụng từ ngày 02/05/2012)
 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

 
Ths. Trần Tùng Dương.
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn.
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.
Trách nhiệm và quyền hạn:
1. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập và chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn học Thể dục và Cờ vua theo quy định hiện hành.
2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Bộ môn Thể dục Cờ vua theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
3. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
Ths. Ngô Thanh Hồng.
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Trợ lý khoa học Bộ môn: Cập nhật các văn bản liên quan đến công tác NCKH, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn. Lưu trữ các văn bản và các sản phẩm khoa học của bộ môn.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
CN. Nguyễn Văn Quốc Dũng.
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Trợ lý Bộ môn: Phân công thời khóa biểu giảng dạy cho các giảng viên, lưu trữ hồ sơ giảng dạy, lưu trữ điểm các môn học theo quy định.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
CN. Đường Thị Hương
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
3. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
CN. Bùi Đăng Toản.
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Hỗ trợ Trợ lý bộ môn về các vấn đề liên quan.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
CN. Trần Thị Toàn
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Cập nhật các văn bản, lưu trữ các hồ sơ theo quy định.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
CN. Đỗ Trung Thắng
Chức danh chuyên môn: Giảng viên.

 

Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Hỗ trợ Đ/c. Trần Thị Toàn. Cập nhật các văn bản, lưu trữ các hồ sơ theo quy định.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
Ths. Đồng Thị Hương
Chức danh chuyên môn: Giảng viên
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học cờ vua theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Phụ trách tổ môn Cờ vua: Chịu trách nhiệm theo dõi môn học theo quy định của bộ môn.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
Ths. Nguyễn Song Tuần Hải
Chức danh chuyên môn: Giảng viên
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
3. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
 
CN. Nguyễn Thái Trọng Bằng
Chức danh chuyên môn: Giảng viên
Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận:
1. Giảng dạy môn học thể dục theo quy định chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.
2. Phân công thời khóa biểu môn học cờ vua, lưu trữ các văn bản liên quan đến môn học cờ vua.
3. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường, bộ môn.
4. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, bộ môn giao phó.
 
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 05 năm 2012

Phó Trưởng bộ môn

Trần Tùng Dương