Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Điền kinh

 

CBVC thuộc bộ môn:

   Trương Minh Hải -  Phụ trách bộ môn
    Ng Thị Kim Nhung
    Phan Trần Trường
    Phan Thành Nam
    Phạm Quang Thảo
    Nguyễn Thanh Tuấn
    Nguyễn Ngọc Thắng
    Nguyễn Thị Ngọc Ly

 

Chức năng:

 

          Bộ môn Điền kinh là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy môn Điền kinh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Điền kinh; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

 

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

 

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Điền kinh. 

 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

 

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

 

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

 

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


 

BẢNG PHÂN CÔNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN ĐIỀN KINH 

 

(Áp dụng từ ngày 01/9/2015)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

TS. Trương Minh Hải

Chức vụ: Phụ trách bộ môn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Điện thoại liên hệ: 01653.178.177

*Trách nhiệm và quyền hạn

+ Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

    - Tổ chức điều hành bộ môn thực hiện 10 nhiệm vụ theo quyền hạn của bộ môn.

+ Trực tiếp phụ trách công tác

    - Quản lý giáo dục đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp.

   - Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học.

   - Quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, tài liệu được giao.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo nhà trường phân công

+ Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của bộ môn điền kinh theo chức năng nhiệm vụ được giao

   - Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Ths. Phan Trần Trường

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Trợ lý giáo vụ bộ môn

Địa chỉ Emai: truongdk04@yahoo.com

Điện thoại liên lạc: 0973427101

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

+ Trợ lý Giáo vụ Bộ môn

   - Nhận lịch và phân công lịch giảng dạy cho CBGV trong bộ môn

   - Theo dõi thông kê khối lượng giảng dạy của CBGV.

   - Tổng hợp, lưu trữ điểm thi của sinh viên

   - Tạo một số mẫu biên bản ghi điểm

+ Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

Ths. Phan Thành Nam

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Trợ lý khoa học bộ môn

Địa chỉ Emai: thanhnamdkdn@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 0988259663

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

+ Trợ lý KH Bộ môn

   - Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong bộ môn.

   - Theo dõi công tác NCKH của các GV trong bộ môn

   - Tổng hợp và lưu trữ Hồ sơ  NCKH

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

+ Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn.

+ Phụ trách mảng hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ ở bộ môn

Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: nhungdkdn@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 0988607380

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

+ Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

+ Theo dõi công tác nữ công ở bộ môn

Ths. Nguyễn Ngọc Thắng

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: ngocthangdkdn@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 01277581368

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

+ Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

+ Phụ trách mảng hoạt động phong trào thể thao ở bộ môn

CN. Nguyễn Thị Ngọc Ly

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: ngoclydkdn@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 01269484748

* Lĩnh vực công tác phân công đảm nhận

+ Giảng dạy và theo dõi các khoá, lớp theo sự phân công của bộ môn.

+Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

+ Phụ trách tài chính bộ môn

Ths. Phạm Quang Thảo

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: Cute2304@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 0983175352

Đang NCS ở Trung Quốc (2014 - 2018)

Ths. Nguyễn Thanh Tuấn

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Địa chỉ Emai: thanhtuandkdn@gmail.com

Điện thoại liên lạc: 0986101017

Đang NCS ở Trung Quốc (2014 - 2018)

 

 

 

                                                                            Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2017

                                                                                                                 Phụ trách đơn vị

 

                                                                                                                            (Đã ký)         
                                                                              

 

                                                                                                                      Trương Minh Hải