Trang tin Tổ chức P. Công tác học sinh, sinh viên

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

1. Lê Minh Tuấn – Trưởng phòng              

 

2. Nguyễn Thị Thu Thanh                                 

 

3. Nguyễn Chí Hùng                                        

 

4. Ngô Thị Lan Anh                                         

 

5. Nguyễn Thị Tràng Tiền                               

 

6. Phan Trọng

 

7. Cù Ngọc Công                                              

 

8. Phạm Triệu Xuân Phương                                    

 

- Điện thoại: TT: 05112.225.945 – KTX: 05112. 225.946                                                    

 

- Website: congtacsinhvien.com

 

I. CHỨC NĂNG:

 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

 

1. Hướng dẫn thực hiện các văn bản của Nhà nước quy định về công tác học sinh, sinh viên; tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, nội quy và các văn bản khác về quản lý học sinh, sinh viên phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn hoạt động của Trường.

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiến hành các biện pháp giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu năm học; giúp Hiệu trưởng quản lý công tác cố vấn học tập.

3. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với sinh viên; tham mưu cho Hiệu trưởng công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; phối hợp triển khai các loại hình bảo hiểm bắt buộc, phổ biến các loại hình bảo hiểm tự nguyện đối với học sinh, sinh viên.

4. Giúp Hiệu trưởng đánh giá điểm rèn luyện và quản lý hồ sơ sinh viên theo quy định; phối hợp tổ chức kiểm tra sức khỏe vào trường và cấp hồ sơ ra trường cho sinh viên.

5. Quản lý Ký túc xá học sinh, sinh viên; triển khai quản lý công tác sinh viên nội trú; chủ trì, phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

6. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm; thực hiện công tác trang trí, khánh tiết; phối hợp với Đoàn thanh niên và các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội cho sinh viên.

7. Tổ chức công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; làm đầu mối cho lãnh đạo tiếp xúc sinh viên, đầu mối liên lạc cựu sinh viên; thực hiện công tác đánh giá hài lòng khách hàng.

8. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Công tác học sinh, sinh viên.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TỪNG CÁ NHÂN CBVC PHÒNG CTSV:

 

(Áp dụng từ tháng từ ngày 01 tháng 8 năm 2016)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

1. ThS. Lê Minh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT:0905.181.747

       0913.109.747 

 

 

 

Trách nhiệm và quyền hạn:

1.Tham mưu cho Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; công tác quản lý sinh viên, đánh giá sự hài lòng của khách hàng và quản lý KTX.

2. Quản lý chung việc điều hành mọi công việc của phòng và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

1.Tổ chức công việc cho từng cá nhân CBVC của phòng CTSV, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc trước Hiệu trưởng;

- Xây dựng lề lối làm việc, nhiệm vụ được phân công cho từng CBVC trong phòng.

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng CBVC theo từng tuần, tháng, học kỳ, năm học.

2. Cụ thể hóa, thực thi các văn bản, chỉ thị liên quan của các cấp Bộ, Ngành;

- Tiếp nhận, xử lý theo yêu cầu công văn, chỉ thị (theo chỉ đạo của BGH).

- Triển khai thực hiện, báo cáo, trình BGH duyệt thực hiện tùy từng yêu cầu khác nhau..

3. Thường trực tổ chức tuần SHCD cho sinh viên hàng năm, phối hợp triển khai kế hoạch đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

4. Công tác sinh viên: Khen thưởng, kỷ luật, học bổng khuyến khích học tập, học phí,  trợ cấp xã hội, công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, theo dõi công tác ISO, kiểm định chất lượng của phòng.

5. Báo cáo công tác sinh viên theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu..

- Giúp Hiệu trưởng soạn thảo các báo cáo gồm: Giáo dục chính trị tư tưởng cho SV, công tác an ninh trật tự, nội trú, ngoại trú.

6.Tham mưu cho Ban giám hiệu về các biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, truyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường trực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm.

7. Tham mưu cho Hội đồng Cố vấn học tập tổ chức hoạt động CVHT;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động HĐ CVHT

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Bộ công cụ phục vụ CVHT. Tham mưu hội đồng CVHT danh sách CVHT từng năm học

- Tổ chức họp giữa kỳ, cuối kỳ trợ giúp CVHT hoạt động

- Phối hợp tổ chức tập huấn CVHT trong năm học.

- Tổng hợp tình hình công tác CVHT từ các khoa, bộ môn đề xuất khen thưởng, kỷ luật.

8. Theo dõi, xây dựng kế hoạch, triển khai đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

9.Tham mưu cho BGH về công tác tư vấn việc làm cho sinh viên.

10. Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên, chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần, các hoạt động ngoài giờ của SV, tuyên truyền trực quan.

11. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các loại giấy tờ, thủ tục, xác nhận sinh viên và văn bản được ủy quyền.

12. Tham gia các Hội đồng cấp trường liên quan đến công tác sinh viên và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

2. CN.

Nguyễn Thị Thu Thanh

Chuyên viên

ĐT: 0905.265.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tham mưu và giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc:

 1. Tiếp nhận và nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp và lấy số liệu báo

cáo hàng tháng và quý theo yêu cầu.

 - Soạn thảo các Quyết định, lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo với Trưởng phòng khi có yêu cầu.

 2. Phối hợp cập nhật danh sách SV toàn trường vào phần mềm QLSV hàng tháng và đột xuất,  lập sổ theo dõi SV (theo quy trình quản lý hồ sơ), tiếp nhận đơn xin thôi học, nghỉ học có thời hạn, cấp giấy xác nhận cho SV của khóa đã được phân công.

 3. Lập danh sách kiểm tra bằng tốt nghiệp PTTH, Cao đẳng, các khóa học liên quan theo quy chế; tham mưu công tác khen thưởng, các loại học bổng liên quan sinh viên. 

 4.Tổng hợp, phân tích văn bản liên quan các quy trình ISO, các quy định công việc của phòng. Trực tiếp quản lý và lưu trữ tất cả các quy trình ISO.

 5. Phối hợp kiểm tra công tác sinh viên ở ngoại trú, liên hệ chính quyền địa phương, công an các cấp trên địa bàn TP. Đà Nẵng để  giáo dục, quản lý SV ở ngoại trú. Tham gia trực làm việc theo lịch được phân công ở KTX.

6. Công tác y tế:

-   Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho SV hàng năm.

-   Phối hợp triển khai thực hiện các loại bảo hiểm cho SV theo từng

 học kỳ, năm học. Chủ động tổ chức tuyên truyền, đề xuất phòng chống  dịch bệnh, phun thuốc bất thường và định kỳ tại KTX SV.

7. Đề xuất khen thưởng, học bổng cho SV:

- Phối hợp Báo cáo số suất học bổng vào đầu học kỳ, năm học cho Trưởng phòng biết. Cuối mỗi học kỳ tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của SV, Lập danh sách đủ điều kiện đề nghị xét học bổng; tham mưu cho Hội đồng xét HBKKHT phương án xét. Soạn thảo quyết định, thông báo kết quả về các khoa, CVHT và công khai cho SV biết.

- Tổng Hợp, Đề xuất khen thưởng cho SV đạt danh hiệu thi đua trong cuối năm học và cuối khóa học, Tổ chức tuyên dương khen thưởng trong hội nghị tổng kết công tác quản lý sinh viên hàng năm.

- Đề xuất khen thưởng đột xuất cho SV đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao cấp trường, cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia, Quốc tế.

8. Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu, báo cáo Trưởng phòng tất cả kết quả công việc sau khi thực hiện xong./.

3. CN: Nguyễn Chí Hùng

Chuyên viên

ĐT: 0944.497.111

 

Tham mưu và giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc:

1.Tiếp nhận và nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn

hóa Thể thao và Du lịch.

2. Tham mưu và phối hợp tổ chức Tuần SHCD hàng năm.

3. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống của SV; phối hợp với Đoàn trường, Liên chi đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, bí thư, Lớp trưởng các lớp nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng trong  SV.

- Nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng trong SV (thông qua mạng xã hội: Facebook, zalo…).

- Báo cáo Trưởng phòng tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống của SV khi có vấn đề nổi cộm xảy ra.

- Quản lý tổng thể CSVC liên quan đến công tác tuyên truyền của nhà trường phòng đang sử dụng. Đề xuất thay CSVC đã hư hỏng và bổ sung mới hàng năm (nếu có).

4.Công tác ngoại trú:

- Nghiên cứu, phổ biến quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường về công tác SV ngoại trú.

-   Tham mưu cho Trưởng phòng việc xây dựng kế hoạch hàng năm

 công tác ngoại trú, thực hiện các yêu cầu khác về SV ngoại trú đột xuất và thường xuyên.

-   Đề xuất việc phối hợp với chính quyền chính quyền địa phương,

cơ quan công an các cấp và đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình sinh viên ngoại trú. Phối hợp xử lý tình hình an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Trường đóng chân.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, CVHT để quản lý SV ngoại trú theo quy chế hiện hành.

- Quản lý sổ đăng ký ngoại trú, theo dõi tình hình đăng ký ngoại trú của SV, nắm bắt. tình hình tư tưởng của SV ngoại trú.

- Đề xuất xử lý kết quả rèn luyện đối với SV vi phạm quy định về ngoại trú.

- Xây dựng KH, triển khai các hoạt động tuyên truyền về ANTT và phòng chống TNXH cho SV ngoại trú.

5. Điều hành hoạt động đội SVTQ ở ngoại trú, báo cáo cho Trưởng phòng hàng tháng về công tác hoạt động của đội SVTQ.

6. Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác hướng nghiệp, Tư vấn việc làm cho sinh viên, lưu và liên hệ và nắm bắt tình hình việc làm với cựu sinh viên sau khi ra trường hàng năm.  

7. Xây dựng các chương trình lễ kỷ niệm của nhà trường và phòng, bài viết liên quan công tác tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, nội san.

8. Đề xuất xử lý kỷ luật, khen thưởng SV theo quy chế:

-   Tiếp nhận biên bản vi phạm kỷ luật hoặc báo cáo thành tích khen

thưởng của SV.

-Phân loại cấp độ vi phạm và chuyển biên bản về khoa, bộ môn, CVHT liên quan đến SV tiếp tục xử lý.

-   Tiếp nhận hồ sơ kỷ luật cấp khoa, bộ môn, CVHT.

 - Chuẩn bị các bước để Hội đồng tổ chức họp xét kỷ luật, khen thưởng đối với SV. Soạn thảo các quyết định kỷ luật, khen thưởng.

9. Phối hợp quản lý giáo dục SV ở KTX, tham gia trực làm việc tại KTX theo lịch phòng phân công. Theo dõi, phân tích toàn diện hệ thống camera trong ca trực tại KTX.

10. Trực tiếp quản lý, lưu trữ các quy định “ngoại trú, kỷ luật - khen thưởng SV”. Điều hành công tác chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần, dẫn các chương trình (MC) trong phạm vi của nhà trường.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan lấy số liệu, tổng hợp các báo cáo liên quan đến SV khi có yêu cầu của Trưởng phòng.

12. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính cho sinh viên toàn trường.

13. Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu, báo cáo Trưởng phòng tất cả kết quả công việc sau khi thực hiện xong./.  

4. ThS. Ngô Thị Lan Anh

Chuyên viên

ĐT: 0935.940.689

 

Tham mưu và giúpTrưởng phòng thực hiện các công việc:

1.Tiếp nhận và nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn

hóa Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp làm thẻ sinh viên liên kết với ngân hàng hàng năm, chuyển dữ liệu sinh viên khóa mới cho ngân hàng thực hiện làm thẻ  SV liên kết. Phát và hướng dẫn SV chỉnh sửa thẻ sai, mất thẻ (nếu có).

3. Phối hợp cập nhật danh sách SV toàn trường vào phần mềm QLSV hàng tháng và đột xuất. Tiếp nhận đơn xin thôi học, nghỉ học có thời hạn của sinh viên, cấp giấy xác nhận là SV, giấy xin phép hàng ngày theo khóa học được Trưởng phòng phân công.

4. Tham gia websites của phòng, cập nhật thông tin, biểu mẫu và tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của SV.

5. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với CVHT để giải quyết các vấn đề liên quan công tác quản lý giáo dục sinh viên.

6. Kiểm tra theo dõi SV tham gia chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần,  triển khai Quy định đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ, năm học đến các CVHT, tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của khóa được phân công.

7. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính cho nữ sinh viên toàn trường.

8. Tham mưu thường trực tổ chức Tuần SHCD hàng năm:

-   Đề xuất các nội dung sẽ thực hiện trong tuần sinh hoạt công dân

-   Xây dựng kế hoạch tuần sinh hoạt công dân năm học

-   Mời báo cáo viên tham gia giảng dạy

-   Xây dựng lịch học tuần sinh hoạt công dân

-   Lập dự trù kinh phí thực hiện tuần sinh hoạt công dân

-   Theo dõi việc thực hiện tuần sinh hoạt công dân

-   Tổ chức viết thu hoạch

 Tổng hợp và báo cáo về Bộ kết quả thực hiện tuần sinh hoạt công dân.

9. Công tác nội trú (Tầng 1,2):

 - Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý giáo dục sinh viên tại KTX, đảm bảo công tác vệ sinh KTX trong ca trực, kiểm tra, bảo quản và có những đề xuất trang thiết bị ở khu nội trú trong năm học, cập nhật và báo cáo bằng văn bản tình hình SV tại KTX vào ngày 25 hàng tháng.

- Phối hợp triển khai Quy định, nội quy phòng ở, các tiêu chí thi

đua giữa các phòng ở trong KTX.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ở ký túc xá, triển khai thực hiện kế hoạch hành động từng tháng tại KTX và báo cáo cho Trưởng phòng.

- Phụ trách công tác nữ sinh tại KTX. Phối hợp hàng tháng tổ chức họp trưởng các phòng ở KTX. Tham gia trực làm việc theo lịch được phân công tại KTX.

 - Theo dõi, phân tích toàn diện hệ thống camera tại KTX, báo cáo đột xuất tình hình vi phạm của sinh viên hàng tuần cho Trưởng phòng. Trực tiếp thực hiện và lưu trữ quy định SV ở KTX.

 - Phối hợp đón tiếp, sắp xếp cho SV, HV, HLV và khách có nhu cầu ở tẩng 2. 

 - Căn cứ vào danh sách SV ở nội trú từng học kỳ, đôn đốc, nhắc nhở SV các phòng nộp lệ phí KTX theo quy định.

10. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính cho nữ sinh viên toàn trường.

11. Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu, báo cáo Trưởng phòng tất cả kết quả công việc sau khi thực hiện xong./. 

5. ThS.

Nguyễn Thị Tràng Tiền

Chuyên viên

 

Tham mưu và giúpTrưởng phòng thực hiện các công việc:

1.Tiếp nhận và nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn

hóa Thể thao và Du lịch.

2. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên đến liên hệ làm việc tại  phòng CTSV. Trực tiếp làm công tác văn thư hàng ngày cho phòng, tiếp nhận các loại văn bản bên ngoài và nội bộ, đọc phân tích từng VB và báo cáo cho Trưởng phòng.     

 3. Làm sổ theo dõi SV khoá học đã được phân công theo quy trình quản lý hồ sơ, thường xuyên rà soát, kiểm tra và cập nhật số lượng SV biến động của toàn trường hàng tuần, tháng để báo cáo trưởng phòng.

 4. Phối hợp cập nhật danh sách SV toàn trường vào phần mềm QLSV hàng tháng và đột xuất. Tiếp nhận đơn xin thôi học, nghỉ học có thời hạn của sinh viên, cấp giấy xác nhận là SV, giấy xin phép hàng ngày theo khóa học được Trưởng phòng phân công.

5. Tham gia websites của phòng, cập nhật thông tin, biểu mẫu và tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của SV.

6. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với CVHT để giải quyết các vấn đề liên quan công tác quản lý giáo dục sinh viên.

7. Kiểm tra, theo dõi SV tham gia chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần,  triển khai Quy định đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ, năm học đến các CVHT, tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của khóa được phân công.

8. Phối hợp kiểm tra tình hình sinh hoạt, học tập của sinh viên ở KTX định kỳ 1 tháng/2lần, công tác nữ sinh tại KTX. Tham gia trực làm việc tại KTX theo lịch được phân công. Theo dõi, phân tích toàn diện hệ thống camera tại KTX, báo cáo đột xuất khi có sự việc xảy ra.

9. Thực hiện chế độ, chính sách đối với SV toàn trường:

- Đầu học kỳ của năm học thông báo, tiếp nhận và kiểm tra tính hợp pháp hồ sơ miễn giảm học phí của SV theo quy định.

- Lập danh sách tổng hợp SV đủ điều kiện xét MGHP, phân loại theo từng đối tượng cụ thể, trình Trưởng phòng, BGH xét duyệt.

- Căn cứ kết quả Hội đồng xét học bổng – chế độ chính sách họp xét thông qua danh sách MGHP học kỳ, năm học. Soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng ký thông qua danh sách chính thức.

10. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính cho nữ sinh viên toàn trường.

11. Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu, báo cáo Trưởng phòng tất cả kết quả công việc sau khi thực hiện xong./. 

6. CN. Phan Trọng

Chuyên viên

Tham mưu và giúpTrưởng phòng thực hiện các công việc:

 1.Tiếp nhận và nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn

hóa Thể thao và Du lịch.

 2. Phối hợp tổ chức thực hiệ Tuần SHCD hàng năm.

 3. Tham gia điều hành chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần, phối hợp  kiểm tra SV tham gia chào cờ theo khóa học đã được phân công.

 4.Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống của SV; phối hợp với Đoàn trường, Liên chi đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, bí thư Lớp trưởng các lớp nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng trong  SV.

- Nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng trong SV (thông qua mạng xã hội: Facebook, zalo…).

- Báo cáo Trưởng phòng tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống của SV khi có vấn đề nổi cộm xảy ra.

- Quản lý tổng thể CSVC liên quan đến công tác tuyên truyền của nhà trường phòng đang sử dụng. Đề xuất thay thế thiết bị, CSVC đã hư hỏng và bổ sung mới hàng năm (nếu có).

5. Chụp ảnh tất cả các sự kiện, hội thảo, hội nghị... phối hợp đưa tin lên mạng nội bộ trường, tham mưu đề xuất công tác truyên truyền. Bảo quản và sử dụng máy ảnh nhà trường đảm bảo chất lượng.

6. Phối hợp cập nhật danh sách SV toàn trường vào phần mềm QLSV hàng tháng và đột xuất. Tiếp nhận đơn xin thôi học, nghỉ học có thời hạn của sinh viên, cấp giấy xác nhận là SV, giấy xin phép hàng ngày theo khóa học được Trưởng phòng phân công.

7. Tham gia websites của phòng, cập nhật thông tin, biểu mẫu và tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của SV.

8. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với CVHT để giải quyết các vấn đề liên quan công tác quản lý giáo dục sinh viên.

9. Triển khai Quy định đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ, năm học đến các CVHT, tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của khóa được phân công.

10. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính, kỹ năng sống  cho sinh viên toàn trường.

11. Công tác nội trú (Tầng 3,4):

 - Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý giáo dục sinh viên tại KTX, bảo quản và có những đề xuất trang thiết bị ở khu nội trú trong năm học, cập nhật và báo cáo bằng văn bản tình hình SV tại KTX vào ngày 25 hàng tháng.

- Phối hợp triển khai thực hiện Quy định, nội quy phòng ở, các tiêu chí thi đua giữa các phòng ở trong KTX.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ở ký túc xá, triển khai thực hiện kế hoạch hành động từng tháng tại KTX và báo cáo cho Trưởng phòng.

- Hàng tháng, phối hợp tổ chức họp trưởng các phòng ở KTX. Tham gia trực làm việc ở KTX theo lịch được phân công.

 - Theo dõi, phân tích toàn diện hệ thống camera tại KTX, báo cáo đột xuất tình hình vi phạm của sinh viên hàng tuần cho Trưởng phòng. Trực tiếp thực hiện và lưu trữ quy định SV ở nội trú.

 - Căn cứ vào danh sách SV ở nội trú từng học kỳ, đôn đốc, nhắc nhở SV các phòng nộp lệ phí KTX theo quy định.

12. Quản lý việc thực hiện Luật nghĩa vụ QS đối với Nam trong độ tuổi quân sự;

- Quản lý danh sách  nam SV trong độ tuổi thực hiện NVQS đang học tập tại trường

- Kiểm tra, đối chiếu cung cấp giấy xác nhận tạm hoãn NVQS cho SV khi SV có yêu cầu.

- Đầu năm học thu giấy đăng ký NVQS lần đầu, lập danh sách nam SV trong độ tuổi thực hiện NVQS nhập học tập tại trường bàn giao cho cơ quan CHQS quận Thanh Khê.

- Gửi danh sách nam SV tốt nghiệp ra trường hàng năm cho CHQS quận Thanh Khê.

13. Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu, báo cáo Trưởng phòng tất cả kết quả công việc sau khi thực hiện xong./.

7. Nhân viên:

Phạm Triệu Xuân Phương

 

Phân công thực hiện các công việc sau:

1.Trực làm việc tại KTX; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong nhà ở của SV và khuôn viên của KTX. Phối hợp thực hiện quy định sinh viên ở nội trú.

2. Tiếp và giải quyết các nhu cầu, sự việc liên quan đến sinh viên ở nội trú thuộc phạm vi được giao. Báo cáo kịp thời những những sự việc xảy ra tại KTX (nếu có) cho Trưởng phòng biết giải quyết.

3. Phối hợp đón tiếp sắp xếp chỗ ở cho sinh viên khoá mới nhập học, quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản được giao tại KTX. Đôn đốc nhắc nhở SV đóng lệ phí KTX đúng quy định.

4.Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu.

8. Nhân viên:

Cù Ngọc Công

 Phân công thực hiện các công việc sau:

1. Phục vụ công tác truyên truyền của nhà trường; Trang trí các hội nghị, hội thảo, các Hội thi văn hóa, văn nghệ, TDTT vv...

2. Sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị âm thanh được giao.

3. Thực hiện các công việc được giao khác khi có yêu cầu./.

 

                                                                              

 

                                                         Đà Nẵng, tháng 8 năm 2016

                                                                                                 Trưởng phòng

                                                                                                    (đã ký)

                                                                                              Lê Minh Tuấn