Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Kết quả dự kiến xét chuyển tiếp năm học các khóa đại học 9, 10, 11 (tính đến học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018) "

KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CHUYỂN TIẾP NĂM HỌC CÁC KHÓA ĐẠI HỌC 9, 10, 11 (TÍNH ĐẾN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017 - 2018) "

NGÀY 30/8/2018, PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CHUYỂN TIẾP NĂM HỌC CÁC KHÓA ĐẠI HỌC 9, 10, 11 (TÍNH ĐẾN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017 - 2018)  : Xem tại đây