Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019

KHÓA

MÔN THI

Số

ĐIỂM

ĐIỂM

 tiết

LẦN 1

LẦN 2

ĐẠI HỌC 9(GDTC)

Thể thao TH

30

Thể thao TH 

Thể thao TH 

Quản lý TDTT

30

QLTDTT(5,6,7,8)
QLTDTT(1,2,3,4)
 

 

Võ thuật

54

 Võ thuật

 Võ thuật 

Chuyên sâu HP6

81

Bóng bàn 
Bóng chuyền
Cầu lông
Quần vợt
bơi lội
Võ thuật

Bóng bàn 

ĐẠI HỌC 9(QLTDTT)

Kinh tế TDTT

30

Kinh tế TDTT 

 

Tổ chức TĐ TT

30

 

 

Tin học trong QL

30

Tin học trong QL 

 

B.bàn/BN/BS

54*

B.bàn 

 

ĐẠI HỌC 9(HLTT)

Đ.lối TDTT của ĐCS VN

30

 

 

Sinh lý HL TDTT

60

Sinh lý HL TDTT 

 

TT Chuyên ngành 7

108

Bóng chuyền 

 

ĐẠI HỌC 10 ( GDTC)

Tư tưởng HCM

30

Tư tưởng HCM 

Tư tưởng HCM 

Lý luận & PP GDTC

30

Lý luận & PPGDTC 

Lý luận & PP GDTC 

Giao tiếp SP

30

 Giao tiếp SP

Giao tiếp SP 

N.ngữ CN

30

N.ngữ CN 

 N.ngữ CN 

Bóng chuyền

108

 Bóng chuyền

 Bóng chuyền

C.sâu HP3

81

Bóng đá
Quần vợt 
Cầu lông
Bóng chuyền
bơi lội

Bóng đá 

ĐẠI HỌC 10 (QỦAN LÝ)

Tư tưởng HCM

30

Tư tưởng HCM  

 

Quản lý HCNN

30

QLHCNN 

 

Giáo dục học ĐC

30

Giáo dục học ĐC 

 

Giáo dục học TDTT

30

 Giáo dục học TDTT

 

Q.lý TTGT

30

 

 

CN A.V 3

45

CN A.V 3 

 

 Võ / B.rổ*

81*

  

 

ĐẠI HỌC 10(HLTT)

LL&PPHL T.thao2

45

LL&PPHL T.thao2 

LL&PPHL T.thao2 

PP NCKH

30

PP NCKH 

PP NCKH  

Bóng bàn

54

Bóng bàn 

Bóng bàn  

B.chuyền

54

 B.chuyền

 B.chuyền

TT Chuyên ngành 5

108

Cầu lông 
Bóng đá
Bóng chuyền
Bơi lội


Bóng đá 

Dinh dưỡng trong TT

30*

 Dinh dưỡng trong TT

Dinh dưỡng trong TT 

ĐẠI HỌC 11 ( GDTC)

T.lý học ĐC

30

T.lý học ĐC 

T.lý học ĐC 

PP NCKH

30

 PP NCKH

 PP NCKH

Toán T.kê

30

 Toán T.kê

Toán T.kê 

N.ngữ cơ sở 3

30

 N.ngữ cơ sở 3

NNCS3 

B.lội

54

 B.lội

 

TCVĐ

54

TCVĐ 

 

C.sâu HP1

81

cầu lông 
Bóng chuyền
Bóng đá
bơi lội

 

TVTH+MT+CS VHVN

30*

Môi trường 
Tiếng việt
VHVN

 

ĐẠI HỌC 11 (QỦAN LÝ)

Pháp luật ĐC

30

Pháp luật ĐC 

 

Cơ sở VH VN

30

 

 

Kinh tế học ĐC

30

 

 

PP NCKH

30

PP NCKH 

 

Chuyên ngành 1( T.Anh)

45

 

 

Cờ vua*

54*

Cờ vua* 

 

Bóng đá*

81*

 

 

N.ngữ cơ sở 3

 

N.ngữ cơ sở 3

 

ĐẠI HỌC 11 (HLTT)

T.lý học ĐC

30

T.lý học ĐC 

 

T.lý học TDTT

30

 T.lý học TDTT

 

N.ngữ cơ sở 3

30

N.ngữ cơ sở 3 

 N.ngữ cơ sở 3

Toán Thống kê

30

Toán Thống kê 

Toán Thống kê 

B.lội

81

B.lội 

B.lội  

C.sâu HP3

108

 Cầu lông 
Bóng chuyền

 

B.ném

54*

 

 

ĐẠI HỌC 12 (GDTC)

Những ng.lý CB..

30

Những ng.lý CB.. 

 

Pháp luật ĐC

30

 Pháp luật ĐC

Pháp luật ĐC 

Giải phẫu người

30

 Giải phẫu người

 Giải phẫu người

Ngoại ngữ Cơ sở 1

30

 Ngoại ngữ Cơ sở 1

NNCS1 

Điền kinh HP1

54

 

 

Thể dục Hp1

54

 Thể dục Hp1

 Thể dục Hp1 

Cờ vua

54

Cờ vua 

 Cờ vua

C.sâu HP1

54

Bóng chuyền 
Cầu lông
Bơi lội
Bóng đá

Bóng đá 
Bóng chuyền

ĐẠI HỌC 12 (QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB..

30

 

 

Pháp luật ĐC

30

 Pháp luật ĐC 

Pháp luật ĐC 

Khoa học quản lý

30

 Khoa học quản lý

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

45

Ngoại.ngữ cơ sở1 

Ngoại.ngữ cơ sở1  

Giải phẫu người

30

 

 

Lịch sử TDTT

30

Lịch sử TDTT 

 

Điền kinh

81

 

 

ĐẠI HỌC 12 (HLTT)

 

 

 

 

 

Những ng.lý CB..

30

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

30

 Ngoại ngữ Cơ sở 1

 

Giải phẫu người

30

 

 

Tin học ĐC

30

Tin học ĐC 

Tin học ĐC 

Điền kinh

81

 

 

TTChuyên ngành1

108

Bóng chuyền 
Bóng đá
Bơi lội
Cầu lông

Bóng đá 
Bóng chuyền

     ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 8                Toán thống kê    Toán thống kê  
             Ngoại ngữ cơ sở 1   Ngoại ngữ cơ sở 1  
         Chuyên sâu Bóng bàn    Chuyên sâu Bóng bàn  
       
       
       
       
       
       
 KHOA HUẤN LUYỆN
ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ 1 (2018-2019)
 ĐẠI HỌC 9    
 
 ĐẠI HỌC 10      
 ĐẠI HỌC 11      
 ĐẠI HỌC 12      
       
KHOA GDTC
ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ 1 (2018-2019)
       
         
         
         
KHOA QUẢN LÝ
ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ 1 (2018-2019)
       
         
         


KHÓA

MÔN THI

Số

ĐIỂM

ĐIỂM

 tiết

LẦN 1

LẦN 2

HỌC LẠI, học ghép 

Giáo dục học ĐC 

 

Giáo dục học ĐC 

 

Tư tưởng HCM 

 

Tư tưởng HCM  

 

Bóng chuyền 

 

 

Bóng chuyền 

CS Võ phần 3 

 

CS Võ phần 3  

 

CS Võ phần 1

 

CS Võ phần 1

 
 LL&PPHL T.thao2    LL&PPHL T.thao2