Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Bộ phận Đào tạo thông báo điểm Học kỳ 1 - năm học 2018-2019

Bộ phận Đào tạo thông báo điểm Học kỳ 1 - năm học 2018-2019, với các trường hợp còn nợ học phí phải liên hệ bộ phận Tài vụ nộp tiền mới được công nhận kết quả thi của học kỳ này. Xem tại đây