Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ I – năm học 2019 – 2020

Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ I – năm học 2019 – 2020. 

KHÓA

MÔN HỌC

Số tiết

Điểm lần 1

Điểm lần 2

ĐH 10 (GDTC)

Thể thao TH

30

 

 

Quản lý TDTT

30

 Quản lý TDTT

 Quản lý TDTT

LL&PPTDTT T. Học

30

 LL&PPTDTT T. Học

 LL&PPTDTT T. Học

Võ thuật

81

 Võ thuật

 

Môn tự chọn

81

 

 

Quần vợt

 

  Quanvot

 

Đá cầu

 

 Đá cầu

  Đá cầu

Khiêu vũ thể thao

 

 Khiêu vũ thể thao

  KVTT

Cầu lông

 

 

 

Bóng chuyền

 

 

 

Bóng đá

 

 

 

 

 

 

Bơi lội

 

 

 

 Y học TDTT

      30

 Y học TTDT

 

 Tổng hợp điểm HKI năm 2019-2020

 

  Tổng hợp điểm HKI năm 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 10 (QLTT)

Kinh tế TDTT

30

 

 

Tổ chức TĐ TT

30

 Tổ chức TĐ TDTT

 

GTSP*

30*

 GTSP

 

Bóng ném*

54*

 Bóng ném*

 

Kinh tế TDTT

30

 Kinh tế TDTT

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 10  (HLTT)

Đ.lối CM của ĐCS VN

45

 Đ.lối CM của ĐCS VN

 Đ.lối CM của ĐCS VN

Đ.lối TDTT của ĐCS VN

30

 Đ.lối TDTT của ĐCS VN

 Đ.lối TDTT của ĐCS VN

Sinh lý HL TDTT

60

 Sinh lý HL TDTT

 

Quản lý TDTT

30

 Quản lý TDTT

 

TT Chuyên ngành 7

108

 Cầu Lông
 Bóng đá
 Bóng chuyền

 

 Võ cổ truyền

 

 Võ cổ truyền

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 11 (GDTC)

Tư tưởng HCM

 

 Tư tưởng HCM

 Tư tưởng HCM

Lý luận & PP GDTC

 

 Lý luận & PP GDTC

 

Sinh cơ/ Đo lường*

 

  Đo lường

 Đo lường

N.ngữ CN

 

 NNCN

 NNCN

Bóng chuyền

 

 

 

C.sâu HP3

 

  Bóng chuyền
   Bơi lội
 Bóng đá

 Bóng đá

Điền kinh

 

 

 

Cầu lông

 

 Cầu Lông

 

Bơi lội11/2

 

 

 

Bơi lội 11/3

 

 

 

Bóng đá

 

 

 

Bóng chuyền

 

 Bóng chuyền

 

Bóng rổ

 

 Bóng rổ

 

 

 

 

 Sinh cơ

 

 Sinh cơ

 

 Toán thống kê (HK Phụ)

 

  Toán thống kê (HK Phụ)

 

 Tổng hợpđiểm HKI năm 2019-2020

 

 Tổng hợpđiểm HKI năm 2019-2020

 

 

 

 

 

ĐH 11 (QLTT)

Tư tưởng HCM

30

 

 Tư tưởng HCM

Quản lý HCNN

30

 Quản lý HCNN

 

Giáo dục học ĐC

30

 Giáo dục học Đ/C

 

Giáo dục học TDTT

30

 Giáo dục học TDTT

 

Q.lý TTGT

30

 Q.lý TTGT

  QLTTGT

A.Văn Chuyên ngành 3

45

 Anh Văn CN3

 

Bóng rổ*

81*

 Bóng rổ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 11 (HLTT)

LL&PPHL T.thao1

30

 

 

Giáo dục học ĐC

30

 Giáo dục học ĐC

 

Giáo dục học TDTT

30

 Giáo dục học TDTT

 

PP NCKH

30

 

 

Bóng bàn

54

 Bóng bàn

 

B.chuyền

54

 

 

TT Chuyên ngành 5

108

 Bóng chuyền

 

Dinh dưỡng trong TT

30*

Dinh dưỡng trong TT

 

Bóng đá

 

  Bóng đá

 

 

 

 

Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

Cầu lông

 

 Cầu lông

 

Bơi

 

 Bơi

 

 Quản lý HCNN

 

 HCNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 (GDTC)

Giáo dục  học ĐC

30

 Giáo dục  học ĐC

 

N.ngữ cơ sở 3

30

 N.ngữ cơ sở 3

 NNCS3

Sinh lý học TDTT

45

 Sinh lý học TDTT

 

B.lội

54

 B.lội

 

TCVĐ

54

 TCVĐ

 TCVĐ

MT&CN+TVTH*

30*

 Tiếng việt
 MT&CN

 

Sinh cơ + Vệ sinh*

30*

 Sinh cơ 

 

C.sâu HP3

54

 Cầu lông
 Bóng đá

 Cầu lông

 Võ

 


 

 

 

 

 

 

Vệ sinh

 

 

 

Môi trường

 

 

 

Tiếng việt

 

 

 

Vệ sinh

 

 Vệ sinh

 

Chuyên sâu

 

 

 

Điền kinh

 

 

 

Bơi lội PT

 

 Bơi lội PT

 

Bóng chuyền

 

 Bóng chuyền

 

Bóng đá

 

 

 

Cầu lông

 

 

 

Tổng hợpđiểm HKI năm 2019-2020

 

 Tổng hợpđiểm HKI năm 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 12 ( QLTT)

QL HCNN

30

 QLHCNN

 

Tin học ĐC

30

 Tin học ĐC

 

Bơi lội

81

 Bơi lội

 

Bóng đá

54

 Bóng đá

 

Luật TDTT

30

 Luật TDTT

 

Quản lý trí tuệ*

30

 Quản lý trí tuệ

 

LTCN1- Q.lý truyền thông

45

 Qly Truyền thông

 Qly Truyền thông

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 12 ( HLTT)

Tư tưởng HCM

30

 Tư tưởng HCM

 Tư tưởng HCM

QL HCNN

30

 QLHCNN

 

N.ngữ C.ngành

30

 N.ngữ C.ngành

  NNCN

Toán Thống kê

30

 Toán Thống kê

 Toán Thống kê

B.lội

81

  Bơi lội

 

TCVĐ*

54*

 TCVĐ*

  TCVĐ

TT chuyên ngành 3

108

 Cầu lông
 Bóng đá
 Bơi lội

 Bóng đá

 Bóng chuyền

 

  Bóng chuyền

 

 Bóng rổ

 

 Bóng rổ

 

 Toán thống kê (HK Phụ)

 

  Toán thống kê (HK Phụ)

 

 Võ

 

  Võ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 13(GDTC)

 

Triết học Mác Lênin

45

 Triết học Mác Lênin

 

Pháp luật ĐC

30

 Pháp luật ĐC

 

Giải phẫu người

30

Giải phẫu người

 

Ngoại ngữ Cơ sở 1

30

 NNCS1

  NNCS1

Điền kinh HP1

54

 

 

Thể dục Hp1

54

 Thể dục Hp1

  Thể dục

Cờ vua

54

 Cờ vua

 Cờ vua

Chuyên ngành 1

54

  Cầu lông
  Bóng đá

  Bóng đá

 Tổng hợpđiểm HKI năm 2019-2020

 

 Tổng hợpđiểm HKI năm 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 13(QLTT)

Triết học Mác Lênin

45

 

 

Pháp luật ĐC

30

 Pháp luật ĐC

 

Khoa học quản lý

30

 Khoa học quản lý

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

45

 NNCS1

 NNCS1

Giải phẫu người

30

Giải phẫu người

 

Lịch sử TDTT

30

 Lịch sử TDTT

 Lịch sử TDTT

Điền kinh

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐH 13(HLTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triết học Mác Lênin

45

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

30

 NNCS1

  NNCS1

Giải phẫu người

30

 Giải phẫu người

 

Tin học ĐC

30

 Tin học ĐC

 Tin học ĐC

Điền kinh

81

 

 

TTChuyên ngành1

108

 Bóng đá

 

 Giải phẫu (Vận động viên)

 

 Giải phẫu

 

 NNCS1 (13/5)

 

 NNCS1

 

  Bóng bàn

 

   Bóng bàn

  Bóng bàn

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH8, Đại học 9(liên thông)

 Môi trường và con người

 

 Môi trường và con người

 

 Chuyên đề Sinh lý

 

 Sinhly

 

 Bóng đá

 

 Bóng đá ĐH8/7

 

 Ngoại ngữ cơ sở 3 ĐH 9 (học lại)

 

 Ngoại ngữ cơ sở 3 ĐH 9 (học lại)

 

 Đo lường (DH8)

 

 

 Đo lường (DH8)

 Y học(Đại học liên thông 8)

 

 Y học(Đại học liên thông 8)

 

 Ngoại ngữ cơ sở 1(Liên thông 9)

 

 Ngoại ngữ cơ sở 1(Liên thông 9)

 

 Giáo dục học TDTT1

 

  Giáo dục học TDTT1

 

 Bóng Bàn

 

  Bóng bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại 

 Phổ tu cầu lông đh10hltl

 

 Cầu lông

 

 Thể dục HP2 (DH7,9)

 

  Thể dục HP2

 

  Đá cầu

 

  Đá cầu ĐH7

 

 Lý luận và PPTDTT(DH8)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH8)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH7)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH7)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH9)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH9)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH9)

 

 Lý luận và PPTDTT(DH9)

 

 PT Bơi lội 10/8

 

 PT Bơi lội 10/8

 

 TCVĐ (12/5-7)

 

 TCVĐ

 

 NNCS2

 

 NNCS2

 

 Cờ vua học ghép K13

 

  Cờ vua học ghép K13

 

 Đường lối ĐH 10

 

 DLoi

 

 Đo lường(Đại học 9)

 

  Đo lường(Đại học 9)

 

 Toán thống kê (ĐH liên thông 9)

 

 Toán thống kê

 

 Bóng đá TTCN3 12/6

 

 Bóng đá

 

  Anh Văn HP4

 

 

 

 Ngoại Ngữ chuyên Ngành 
ĐH10hl&ĐH11GDTC

 

 NNCN

 NNCN