Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
LỊCH BỒI DƯỠNG THỰC TẬP SV KHÓA ĐẠI HỌC 10 Tuần 23( từ ngày 30/12/2019-05/01/2020)

         Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1+2

 

Khối 1-c301

( Khoa KT&KNCSN)

Khối 4-b102

( Khoa KT&KNCSN)

 

 

3+4

 

 

Khối 2-c301

( Khoa KT&KNCSN)

 

 

5+6

 

 

 

 

 

7+8

- Khối 3-b101

( Khoa GDTC)

 

Khối 3-c301

( Khoa KT&KNCSN)

- Khối 3-b101

( Khoa GDTC)

 

- Khối 1-b101

( Khoa GDTC)

 

- Khối 2-b101

( Khoa GDTC)

 

 
- SV xem danh sách  phân các khối ( TTSP+TTTN của cả khóa) trên Website nhà trường
- Ngoài lịch bồi dưỡng thực tập, Những SV học các HP thay thế khóa luận học các chuyên đề theo TKB tuần 22