Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng hợp các khóa chính quy năm học 2020 – 2021

Điểm tổng hợp các khóa chính quy năm học 2020 – 2021

KHÓA

MÔN HỌC

Số tiết

Điểm lần 1

Điểm lần 2

ĐH 11(GDTC)

 Quần vợt phổ tu 

 

 Quần vợt phổ tu 

 

 Công tác đoàn đội

 

Công tác đoàn đội 

 

 Giao tiếp sư phạm

 

Giao tiếp sư phạm 

 

 Khiêu vũ thể thao

 

 Khiêu vũ thể thao

 

 Y học

 

 Y học 

 Y học

 CT đoàn đội

 

 

 CT đoàn đội

 TT trường học

 

 TT trường học

 TT trường học

 Phổ tu TD HP1

 

 Phổ tu TD HP1

Phổ tu TD HP1

 HP Thay thế tốt nghiệp

 

 HP Thay thế tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 11 (QLTT)

 Quần vợt

 

 Quần vợt phổ tu

 

 Kế hoạch hóa TDTT

 

 Kế hoạch hóa TDTT

 

 QLTT Thành tích cao

 

QLTT Thành tích cao 

 

 Kinh tế thể thao

 

 Kinh tế thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ĐH 11  (HLTT)

 Đường lối cách mạng

 

 Đường lối cách mạng

 

 Bóng chuyền CS

 

 Bóng chuyền CS

 

 Sinh lý

 

 Sinh lý

 

 Đường lối CM

 

 Đường lối CM

 

 Chuyên đề Sinh lý

 

 Chuyên đề Sinh lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 (GDTC)

 Lý thuyết chuyên sâu cầu lông

 

 Lý thuyết chuyên sâu cầu lông

 

 Bóng đá HP5

 

 Bóng đá HP5

 

 Đường lối cách mạng

 

 Đường lối cách mạng 

 Đường lối cách mạng

 Bơi CS

 

 Bơi CS

 

 Bóng chuyền PT

 

 Bóng chuyền PT

 

 Bóng chuyền CS

 

 Bóng chuyền CS

 

 Tâm lý TDTT

 

 Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 (QLTT)

  Đường lối cách mạng

 

  Đường lối cách mạng

 

 Tâm lý TDTT

 

 Tâm lý TDTT

 

 Marketing thể thao

 

Marketing thể thao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 12 (HLTT)

 Giao tiếp sư phạm

 

 Giao tiếp sư phạm

 

 Bóng đá HP5

 

Bóng đá HP5 

 

 Bơi CS

 

Bơi CS 

 

 Bóng chuyền CS

 

Bóng chuyền CS 

 

  Luật TDTT

 

  Luật TDTT

 

 Tâm lý và giáo dục TDTT

 

  Tâm lý và giáo dục TDTT

 

 Sinh hóa TT

 

 Sinh hóa TT

 

 Bóng rổ phổ tu

 

Bóng rổ phổ tu 

 

 Bóng rổ CS

 

  Bóng rổ CS

 

 Tieng Viet TH

 

 Tieng Viet TH

 

 Trò chơi vận động (hoc ghep)

 

 Trò chơi vận động (hoc ghep)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 13 (GDTC)

 Giáo dục học đại cương

 

 Giáo dục học đại cương

 

 Đo lường TT (Tự chọn)

 

 Đo lường TT

 

 Xã hội học đại cương

 

Xã hội học đại cương 

 

 Cầu lông

 

 Cầu lông

 

 Bơi phổ tu

 

 Bơi phổ tu

 

 Bóng chuyền CS

 

 Bóng chuyền CS

 

 Sinh lý

 

 Sinh lý

 

 Ngoại ngữ CS3

 

 Ngoại ngữ CS3

 

 Vệ sinh

 

 Vệ sinh

 

Môi trường và CN

 

Môi trường và CN

 Môi trường và CN
 LTCS Cau long       LTCS Cau long
 ĐIỂM TCVĐ 13(13-2) HỌC GHÉP    ĐIỂM TCVĐ 13(13-2) HỌC GHÉP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 13 ( QLTT)

 Chủ nghĩa Xã hội KH (13.5)

 

Chủ nghĩa Xã hội KH (13.5) 

 

 Tin học đại cương

 

 Tin học đại cương

 Tin học đại cương

 Quản lý trí tuệ

 

  Quản lý trí tuệ

 

 Luật TDTT

 

  Luật TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 13 ( HLTT)

 Chủ nghĩa XHKH

 

  Chủ nghĩa XHKH

 

 Toán thống kê

 

 Toán thống kê

 

 Bóng đá HP3

 

Bóng đá HP3 

 

 Ngoại ngữ chuyên ngành

 

 Ngoại ngữ chuyên ngành 13.4 

 

  Ngoại ngữ chuyên ngành

 

  Ngoại ngữ chuyên ngành 13.5

 

 Bóng chuyền CS

 

 Bóng chuyền CS

 

 Toán Thống kê

 

  Toán Thống kê

 Toán Thống kê 

 Trò chơi vận động (13/5)

 

Trò chơi vận động (13/5) 

Trò chơi vận động (13/5) 

 Lịch sử ĐCSVN

 

 Lịch sử ĐCSVN
 Lịch sử ĐCSVN 13/5

 Lịch sử ĐCSVN 13/5

 Tư tưởng HCM

 

 Tư tưởng HCM 13/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 14 (GDTC)

 

 Thể dục

 

 Thể dục

 Thể dục

 Pháp luật

 

 Pháp luật

 

 Thể dục HP1

 

  Thể dục HP1

 

 Giải phẩu người

 

 Giải phẩu người

 

 Cờ vua

 

 Cờ vua

 

 Ngoại ngữ cơ sở 1

 

 Ngoại ngữ cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 14 (QLTT)

 Pháp luật

 

 Pháp luật

 

 Giải phẩu người

 

 Giải phẩu người

 

 Ngoại ngữ cơ sở1

 

 Ngoại ngữ cơ sở1

 

 Thể dục

 

 Thể dục

 

 KH Quan ly

 

 KH Quan ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐH 14(HLTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin học đại cương

 

 Tin học đại cương

Tin học đại cương 

 Ngoại ngữ cơ sở 1

 

 Ngoại ngữ cơ sở 1

 

 Giải phẩu người

 

 Giải phẩu người

 

 Pháp luật

 

Pháp luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH8, Đại học 9, ĐH 10 (liên thông)

 Tâm lý học TDTT (ĐHLT 9)

 

Tâm lý học TDTT (ĐHLT 9) 

 

 Pháp luật (ĐHLT 9)

 

Pháp luật (ĐHLT 9) 

 

 NNCS1 (ĐHLT10)

 

 NNCS1 (ĐHLT10)

 

Toán Thống kê (LT 10)

 

 Toán Thống kê (LT10)

 Toán Thống kê (LT10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

Học lại 

 Ngoại ngữ CS1 ĐH10 HL

 

Ngoại ngữ CS1 ĐH10 HL 

 

 Toán TK ĐH 10 HL

 

Toán TK ĐH 10 HL 

 

 Toán TK ĐH13/2 (ghép)

 

Toán TK ĐH13/2 (ghép)