THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 ĐẾN TUẦN 20 (Từ ngày: 27/11 -24/12/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo TKB điều chỉnh tuần 16 (20-26/11/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB tuần 15 (từ ngày 13-19/11/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu tuần 13 - 16 (từ 30/10 - 25/11/2017) [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB tuần 14 (từ ngày 06-12/11/2017) [ Xem tiếp ]