Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo Sinh viên xem để biết và có ý kiến phản hồi (nếu có), xem tại website: dsu.edu.vn ; upes3.edu.vn. hoặc trang Facebook Trường Đại học TDTT... [ Xem tiếp ]

Tổng hợp kết quả học tập và đề xuất xét học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020.của sinh viên khóa Đại học 11, Đại học 12, Đại học 13. [ Xem tiếp ]