THÔNG BÁO

Về việc phối hợp thu học phí và biên chế lớp tín chỉ

(học kỳ II, năm học 2019 - 2020)

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020; đồng thời để thực... [ Xem tiếp ]