Đề cương chi tiết môn học khoa GDTC học kỳ I năm 2020 - 2021 

Giải phẫu ĐH 14 XEM
M
ôi trường DDH13 Xem tiếp ]

- Bóng đá CNBĐ 12 phần 4(GDTC): XEM
- Bóng đá CNBĐ 13 phần 1(GDTC): XEM
- Bóng... [ Xem tiếp ]

Chương trình môn học ngành GDTC [ Xem tiếp ]

Đề cương chi tiết môn học ngành GDTC như sau: [ Xem tiếp ]

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất: [ Xem tiếp ]