Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2017 -2018 [ Xem tiếp ]

Đại học 8: Xem tại đây

Đại học 9: Xem tại đây

Đại học 10: Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018 [ Xem tiếp ]

- Khóa đại học 8 :
   + khoa giáo dục thể chất: xem
   + Khoa Quản lý:Xem tiếp ]

điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ i – năm học 2017 – 2018 [ Xem tiếp ]

ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 [ Xem tiếp ]

Phòng Đào tạo thông báo điểm các khóa Đại học 7, 8, 9, 10 để xét học vụ học kỳ 2 (2016-2017) [ Xem tiếp ]

Nếu có sai sót, các bạn có thể liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trước ngày 17/3/2017 để được giải quyết. [ Xem tiếp ]

Khoa Huấn luyện thể thao thông báo điểm tổng kết các khóa, học kỳ 1, năm học 2016- 2017 [ Xem tiếp ]

Bảng điểm tổng kết Học kỳ 1 năm học 2016-2017 khóa Đại học 8-9-10 [ Xem tiếp ]